Copyright 2023 - Εκπαιδευτικό Περισκόπιο

Εθνικό Κέντρο Δημοσίας Διοίκησης

Διεξαγωγή Επιμορφωτικού Προγράμματος «Εκπαίδευση σε Τεχνολογίες CISCO - A»

 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 
           
          Ειδικός Στόχος(2.2)
Κατηγορία Πράξης (2.2.2)
Άξονας Προτεραιότητας(4,5, 6)
                              

 

Aθήνα  2/2/2011
Αρ.πρωτ. 1052/Φ.234.03       
Προς:  Δ/νσεις Εκπαίδευσης & Δ/νσεις Διοικητικού     
Όπως Πίνακας Αποδεκτών
(Με την ευθύνη ενημέρωσης των Εποπτευόμενων Φορέων  τους)
      
 
ΘΕΜΑ:        Διεξαγωγή Επιμορφωτικού Προγράμματος

Το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης (ΙΝ.ΕΠ.) του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.), στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων επιμορφωτικών δράσεων από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Σ.Π.Α. 2007-2013) και συγκεκριμένα από το Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-13» (Πράξη 2.2), διοργανώνει στην Αθήνα  πιστοποιημένο επιμορφωτικό πρόγραμμα με τίτλο:

«Εκπαίδευση σε Τεχνολογίες CISCO - A»

Ομάδα - Στόχος:  Δημόσιοι υπάλληλοι, στελέχη κλάδου πληροφορικής, στους οποίους έχουν ανατεθεί (ή πρόκειται να ανατεθούν) καθήκοντα που σχετίζονται με υποστήριξη τοπικών δικτύων του Δημοσίου Τομέα.

Σκοπός του προγράμματος είναι να βοηθήσει τους Φορείς του Δημοσίου, μέσα από την εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού τους, να χρησιμοποιήσουν απρόσκοπτα τα τοπικά δίκτυα υπολογιστών που αυτοί διαθέτουν. Για να επιτευχθεί ο γενικός σκοπός του προγράμματος θα εξοικειωθούν οι συμμετέχοντες με την αρχικοποίηση, διαμόρφωση, λειτουργία και αντιμετώπιση προβλημάτων σε δίκτυα μεσαίου μεγέθους.
Σημείωση: Οι επιτυχόντες του σεμιναρίου μπορούν να συμμετάσχουν στο σεμινάριο με τίτλο «Εκπαίδευση σε τεχνολογίες CISCO - B», ολοκληρώνοντας τον κύκλο εκπαίδευσης του CCNA.

Χρονική Διάρκεια: 98 ώρες. Το σεμινάριο είναι απογευματινό και πραγματοποιείται μία ημέρα την εβδομάδα. Η συνολική διάρκεια είναι 14 εβδομάδες (14Χ 7 ώρες= 98 ώρες).

 

 

  ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡ/ΤΟΣ Ημ/νίες Διεξαγωγής Τόπος διεξαγωγής Οργανωτικά Υπεύθυνος/η Τηλέφωνο
80027Τ11 14/03/2011-15/07/2011 Αθήνα Ι. Εμμανουήλ 213 1306 263

Θεματικές Ενότητες

1. Έναρξη του Προγράμματος. Γενική παρουσίαση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007 -2013»
2. Εισαγωγή στα Δίκτυα Υπολογιστών
3. Επικοινωνία μέσω Δικτύου
4. Λειτουργικότητα στο επίπεδο Εφαρμογής και Πρωτόκολλα
5. Το επίπεδο Μεταφοράς του OSI
6. Διευθύνσεις Δικτύου με το IPv4
7. Το επίπεδο Σύνδεσης Δικτύου του OSI
8. Το Φυσικό Επίπεδο του OSI
9. Η οικογένεια πρωτοκόλλων Ethernet
10. Σχεδιάζοντας και Καλωδιώνοντας Δίκτυα
11. Ρύθμιση συσκευών Cisco-IOS
12. Ρυθμίζοντας και Ελέγχοντας Δικτυακές Συσκευές
13. Εισαγωγή στη Δρομολόγηση και την Προώθηση πακέτων
14. Στατική δρομολόγηση 
15. Εισαγωγή στα Δυναμικά Πρωτόκολλα Δρομολόγησης
16. Εισαγωγή στο RIP
17. Εισαγωγή στα VLSM και CIDR
18. Πίνακας Δρομολόγησης
19. EIGRP
20. Πρωτόκολλα Δρομολόγησης Link-State
21. OSPF

Επιστημονικά Υπεύθυνος του ανωτέρω προγράμματος είναι ο Δρ. Ηλίας Μαραγκός, Υπεύθυνος σπουδών και έρευνας του ΙΝ.ΕΠ. (τηλ. επικ.     2131306296 ).

Προκειμένου οι συμμετέχοντες/χουσες να λάβουν Βεβαίωση Πιστοποίησης θα πρέπει να έχουν παρακολουθήσει ανελλιπώς το πρόγραμμα και να έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς την προβλεπόμενη διαδικασία αξιολόγησης γνώσεων και δεξιοτήτων.

Η ανωτέρω δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

1. Διαδικασίες συμμετοχής στα επιμορφωτικά προγράμματα του ΙΝΕΠ
1.α.  Η υποβολή της αίτησης για τα επιμορφωτικά προγράμματα που πρόκειται να υλοποιηθούν από το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης από 01/01/2011, υποβάλλεται μόνο ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ekdd.gr
Προσοχή! Σημειώνεται ότι πριν την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης, θα πρέπει απαραιτήτως ο ενδιαφερόμενος να έχει λάβει την έγκριση της υπηρεσίας του, η οποία θ’ αποτυπώνεται στην αίτηση με την αναγραφή αριθμού πρωτ. Έγκρισης.   Οι υπάλληλοι που επιλέγονται στα επιμορφωτικά προγράμματα την πρώτη ημέρα παρακολούθησης θα φέρνουν την αίτηση τους σε έντυπη μορφή συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από τον προϊστάμενο τους. Σε αντίθετη περίπτωση δε θα γίνονται δεκτοί στο επιμορφωτικό πρόγραμμα.
β.  Για κάθε πρόγραμμα παρέχονται πληροφορίες σχετικά με την ομάδα-στόχο, το σκοπό και  τις θεματικές ενότητες που διδάσκονται, στον ιστότοπο του Ε.Κ.Δ.Δ.Α (www.ekdd.gr) σε σχετικό link.
2. Περιορισμοί κατά την υποβολή αίτησης και υποχρεώσεις των επιμορφωνόμενων
 Ο προγραμματισμός των επιμορφωτικών δράσεων του ΙΝ.ΕΠ. αφορά όλη τη χώρα και έχει αναρτηθεί στον ιστότοπο του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. κατά περιφέρεια.
α. Οι ενδιαφερόμενοι υπάλληλοι υποβάλλουν αίτηση για να παρακολουθήσουν επιμορφωτικά προγράμματα τα οποία υλοποιούνται στην περιφέρεια στην οποία υπηρετούν.
β. Μπορούν να υποβάλλουν αίτηση  για προγράμματα που υλοποιούνται σε άλλη περιφέρεια μόνο όταν το επιμορφωτικό πρόγραμμα δεν παρέχεται στην περιφέρεια στην οποία υπηρετούν.
γ. Κάθε υπάλληλος μπορεί να επιλέγει μέχρι τέσσερα επιμορφωτικά προγράμματα ανά επιμορφωτική περίοδο (Σεπτέμβριος - Δεκέμβριος και Ιανουάριος – Ιούλιος), τα οποία πρέπει να σχετίζονται με τα καθήκοντα και αρμοδιότητες της θέσης του ή με τα καθήκοντα που του έχουν ανατεθεί.
δ.  Μετά το πέρας της εκπαίδευσης του, ο κάθε  εκπαιδευόμενος  υποβάλλει Έκθεση  για την αποτελεσματικότητα της εκπαίδευσης του.
ε.  Οι συμμετέχοντες οφείλουν να τηρούν τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από τον κανονισμό λειτουργίας του ΙΝ.ΕΠ. (απουσίες, πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων, κλπ.).
3. Προϋποθέσεις συμμετοχής στα επιμορφωτικά προγράμματα:
α. Οι αιτούντες/σες πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις της ομάδας-στόχου, όπως καταγράφεται στο σχετικό έγγραφο που επισυνάπτεται για κάθε επιμορφωτικό πρόγραμμα στον πίνακα προγραμματισμού, που έχει αναρτηθεί στον  ιστότοπο του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.
β. Οι αιτούντες/σες πρέπει να έχουν συμπληρωμένα όλα τα ζητούμενα στοιχεία στην Αίτηση Συμμετοχής.
γ. Η αίτηση συμμετοχής από τους ενδιαφερόμενους προς επιμόρφωση υπαλλήλους για το σύνολο των προγραμμάτων του Α’ Εξαμήνου 2011,  πρέπει να αποστέλλεται το συντομότερο δυνατό σε ηλεκτρονική μορφή. Η ημερομηνία αποστολής θα συνεκτιμάται στα κριτήρια επιλογής για συμμετοχή σε επιμορφωτικά προγράμματα.
δ. Η συμμετοχή των υπαλλήλων στα προγράμματα, εφόσον επιλεγούν, είναι υποχρεωτική (Π.Δ. 57, ΦΕΚ 59/Α14.03.2007)  και συνεπάγεται την αποδέσμευσή τους καθ΄ όλη τη διάρκεια του προγράμματος από τα υπηρεσιακά τους καθήκοντα.
ε.  Το ΙΝ.ΕΠ. δύναται σε περίπτωση πληθώρας αιτήσεων που πληρούν τις προϋποθέσεις της ομάδας – στόχου, να επαναλάβει το εν λόγω επιμορφωτικό πρόγραμμα, αξιοποιώντας τις αιτήσεις αυτές χωρίς τη δημοσιοποίηση νέας εγκυκλίου και χωρίς να απαιτείται υποβολή νέας αίτησης.
στ.  Το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. καλύπτει το κόστος διαμονής και διατροφής όσων εκ των συμμετεχόντων σε επιμορφωτικά προγράμματα υπαλλήλων δικαιούνται ανάλογη κάλυψη, ενώ το κόστος μετακίνησής τους βαρύνει τις υπηρεσίες τους.

Οι υποψήφιοι/ες υπάλληλοι  οφείλουν να επισημάνουν στην αίτηση συμμετοχής  ότι αιτούνται την εξασφάλιση διατροφής και διαμονής .
4.Ενημέρωση Ενδιαφερομένων
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα προγράμματα μπορείτε να επικοινωνείτε με τον εκάστοτε Επιστημονικά και Οργανωτικά Υπεύθυνο που αναφέρεται στον αναρτημένο προγραμματισμό, ενώ για προβλήματα καταχώρισης των ηλεκτρονικών αιτήσεων μπορείτε να στείλετε e-mail στο This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..


 Ο Διευθυντής  ΙΝ.ΕΠ. 

 

Νικόλαος Μπελιάς


Συν. 1.  Πίνακας Αποδεκτών
    

Εσωτερική Διανομή:
1. Γραφείο Γενικού Γραμματέα
2. Γραφείο Διευθυντή  ΙΝ.ΕΠ. (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου)
3. Γραφείο Διευθυντή  ΙΝ.ΕΠ. (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου)
4. Σύμβουλο Επιστημονικού Έργου ΙΝ.ΕΠ. (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου)
5. Αυτοτελές Τμήμα Επικοινωνίας, Διεθνών  και Δημοσίων Σχέσεων (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου)
6. Τμήμα Διοικητικής και Εκπαιδευτικής Υποστήριξης ΙΝ.ΕΠ.
7. Τμήμα Συντονισμού ΙΝ.ΕΠ. (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου)
8. Υπεύθυνο Σπουδών και Έρευνας ΙΝ.ΕΠ. κ. Μαραγκό (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου)
9. Οργανωτικά Υπεύθυνο ΙΝ.ΕΠ, Εμμανουήλ Ιωάννη (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου)

 

 

 

 

 

 

 


ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΕΣ

1.ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ-ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ
ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ – ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (Σ.Ε.Ε.Δ.)
ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

2.ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΠΟΚΡΑΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΩΝ
ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ
ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ  ΥΠ. Ε. Ε.  (ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ)

3.ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ (ΕΥΣΧΕΠ)

4.ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ (ΓΕΕΘΑ)
ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ (ΓΕΣ)
ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (ΓΕΝ)
ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΓΕΑ)

5.ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΜΠΡΑΞΕΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ & ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

6.ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΑΣΩΝ
ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ

7.ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΛΛΗΝΟΠΑΙΔΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ, ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

8.ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ,  ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ

9.ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε.)

10.ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ (Σ.Ε.Υ.Υ.Π.)
Ε.Ο.Φ.
1Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
2Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

11.ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
12.ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΗΣΗΣ

13.ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ

14.ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (Ε.Ο.Τ.)
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Ο.Τ.Ε.Κ.)
ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Τ.Α.)

15.ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ, ΝΗΣΩΝ & ΑΛΙΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΛΙΜΕΝΩΝ & ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΑΥΣΙΠΛΟΙΑΣ

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (Κ.Ε.Δ.Κ.Ε)

ΔΗΜΟΙ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΑΡΧΕΣ

1. ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (Α.Δ.Α.Ε.)
2. ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
3. ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
4. ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ (Ε.Σ.Ρ.)
5. ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Α.Σ.Ε.Π.)
6. ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ (Ε.Ε.Τ.Τ.)
7. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
8. ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
9. ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ
10. ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

 

 

f t g m

Τα τελευταία νέα

Τα πιο δημοφιλή