Copyright 2023 - Εκπαιδευτικό Περισκόπιο

Εθνικό Κέντρο Δημοσίας Διοίκησης

20 και 21 Ιουνίου ο διαγωνισμός για την εισαγωγή 170 σπουδαστών στην Εθνική Σχολή Δημοσίας Διοίκησης

Στις 20 και στις 21 Ιουνίου θα διεξαχθεί ο διαγωνισμός για την εισαγωγή συνολικά 170 σπουδαστών στις Εθνικές Σχολές Δημόσιας Διοίκησης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν από σήμερα έως και τις 11 Μαΐου να υποβάλουν τις αιτήσεις τους στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης.

Συγκεκριμένα, το προκαταρκτικό στάδιο θα είναι κοινό και για τις δύο Σχολές και θα περιλαμβάνει γραπτή δοκιμασία των υποψηφίων στα μαθήματα: α) Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους και β) Πολιτική Οικονομία και Δημόσια Οικονομική.

Οι υποψήφιοι θα εξεταστούν κατά την πρώτη ημέρα του διαγωνισμού (Σάββατο) στην Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους και την επόμενη ημέρα (Κυριακή) στα μαθήματα Πολιτικής Οικονομίας και Δημόσιας Οικονομικής. Οι ώρες διεξαγωγής των εξετάσεων είναι κοινές και για τις δύο ημέρες και συγκεκριμένα από τις 14.00 έως τις 17.00.

Ο αριθμός των εισακτέων στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης για τον 21ο εισαγωγικό διαγωνισμό ορίστηκε στους 100 σπουδαστές που κατανέμονται κατά τμήματα ως εξής: - Για το τμήμα Γενικής Διοίκησης: 25 σπουδαστές - Για το τμήμα Περιφερειακής Διοίκησης: 15 σπουδαστές - Για το τμήμα Κοινωνικής Διοίκησης:

30 σπουδαστές εκ των οποίων 15 στο Πρόγραμμα Διοίκησης Οργανισμών Κοινωνικής Πολιτικής και 15 στο Πρόγραμμα Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας.

- Για το τμήμα Ακολούθων Επικοινωνίας: 7 σπουδαστές - Για το τμήμα Διαχείρισης Πληροφοριακών Συστημάτων: 8 σπουδαστές.

- Για το τμήμα Τουριστικής Οικονομίας και Ανάπτυξης: 15 σπουδαστές. Ο αριθμός των εισακτέων στην Εθνική Σχολή Τοπικής Αυτοδιοίκησης για τον 4ο εισαγωγικό διαγωνισμό ορίστηκε στους 70 σπουδαστές οι οποίοι κατανέμονται κατά τμήματα ως εξής: - Για το τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης: 20 σπουδαστές - Για το τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης: 20 σπουδαστές - Για το τμήμα Μεταναστευτικής Πολιτικής: 15 σπουδαστές - Για το τμήμα Πολιτικής Προστασίας: 15 σπουδαστές.

 

Δικαίωμα συμμετοχής

 

Στον διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος ιδιώτες και υπάλληλοι δημοσίων υπηρεσιών, ΝΠΔΔ και Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι πτυχίου Ανωτάτου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού Τομέα) της ημεδαπής ή ισότιμου πτυχίου της αλλοδαπής (η ισοτιμία αποδεικνύεται από βεβαίωση του Διεπιστημονικού Οργανισμού Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης, ΔΟΑΤΑΠ) και να συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις διορισμού σε δημόσια υπηρεσία, που ορίζονται στα άρθρα 4, 5, 6, 7 και 8 του Ν. 2683/99 «Κώδικας Κατάστασης Δημόσιων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ΝΠΔΔ και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 19/Α/9.2.1999), (ιθαγένεια ελληνική ή πολίτες κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκπλήρωση στρατιωτικών υποχρεώσεων ή νόμιμη απαλλαγή, υγεία, να μην υπάρχει καταδίκη, στερητική ή επικουρική δικαστική συμπαράσταση). Η εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων πρέπει να έχει συντελεστεί μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. Σημειώνεται ότι δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν οι Βορειοηπειρώτες, οι ομογενείς αλλοδαποί προερχόμενοι εκ Κωνσταντινουπόλεως και εκ των νήσων Ίμβρου και Τενέδου και οι Κύπριοι ομογενείς, σύμφωνα με τα άρθρα 1, 2 και 3 του Ν.Δ. 3832/58 (ΦΕΚ 128/Α/58).

Δεν μπορούν να μετάσχουν στον διαγωνισμών των σχολών οι φοιτούντες και οι απόφοιτοι στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και στην Εθνική Σχολή Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Ποια δικαιολογητικά απαιτούνται

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ή να ταχυδρομήσουν επί αποδείξει στα Τμήματα Διοικητικής και Εκπαιδευτικής Υποστήριξης της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και της Εθνικής Σχολής Τοπικής Αυτοδιοίκησης την έντυπη αίτηση συμμετοχής στον διαγωνισμό.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ή αποστέλλονται στη διεύθυνση Πειραιώς 211, Τ.Κ. 177 78 ΤΑΥΡΟΣ. Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα των Σχολών:

213 1306235- 213 1306242- 213 1306243. Επίσης μπορούν να απευθύνονται στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών, στα Περιφερειακά Ινστιτούτα Επιμόρφωσης του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης καθώς και στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Εθνικού Κέντρου www. ekdd.gr.

Με την αίτηση συνυποβάλλονται απαραιτήτως: Από τους ιδιώτες:

α) Τίτλος σπουδών (πρωτότυπος ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφο)

β) Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας και γ) Υπεύθυνη Δήλωση, (άρθρο 8 του Ν. 1599/86) στην οποία δηλώνονται: η εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων, ο δήμος ή η κοινότητα εγγραφής στα Μητρώα Αρρένων και ο Αριθμός Στρατιωτικού Μητρώου- για τους άνδρες-, η μη ύπαρξη κωλύματος για διορισμό σε δημόσια θέση και ότι έχουν λάβει γνώση των όρων της προκήρυξης.

(Τα ανωτέρω ισχύουν αναλόγως για τους πολίτες κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης). Από τους υπαλλήλους δημοσίων υπηρεσιών, ΝΠΔΔ και Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης:

α) Τίτλος σπουδών (πρωτότυπος ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφο)

β) Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας και γ) Βεβαίωση υπηρεσίας στο Δημόσιο.

Οι υποψήφιοι με έλλειψη φυσικών δεξιοτήτων οφείλουν να υποβάλουν μαζί με την αίτησή τους επιπλέον των δικαιολογητικών που απαιτούνται από την προκήρυξη, τα ακόλουθα δικαιολογητικά.

α) Βεβαίωση Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής του άρθρου 165 του Ν. 3528/2007, ΦΕΚ 26/Α/07 (Υπαλληλικός Κώδικας), από την οποία προκύπτει η συγκεκριμένη κατά περίπτωση πάθηση, η αδυναμία συμμετοχής σε γραπτή διαγωνιστική διαδικασία και να πιστοποιείται η φυσική καταλληλότητα του υποψηφίου να ασκήσει τα καθήκοντα της θέσης για την κατάληψη της οποίας πρόκειται να διαγωνιστεί.

β) Προκειμένου περί υποψηφίων που πάσχουν από δυσλεξία, επιπλέον ειδική διαγνωστική έκθεση Ιατροπαιδαγωγικού Κέντρου ή σταθμού από την οποία να προκύπτει ότι η επίδοσή τους στα μαθήματα δεν είναι δυνατόν να ελεγχθεί με γραπτές εξετάσεις.

Στην αίτηση αναγράφεται υποχρεωτικά η δεύτερη ξένη γλώσσα εκτός των Αγγλικών, στην οποία επιθυμεί να εξεταστεί ο υποψήφιος.

Διαδικασία εξέτασης

Οι διαγωνισμοί για την εισαγωγή στις Σχολές Δημόσιας Διοίκησης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης θα πραγματοποιηθούν σε δυο στάδια.

Το προκαταρκτικό στάδιο είναι κοινό και για τις δύο Σχολές και περιλαμβάνει γραπτή δοκιμασία των υποψηφίων στα μαθήματα: α) Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους και β) Πολιτική Οικονομία και Δημόσια Οικονομική.

Δικαίωμα συμμετοχής στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού έχουν όσοι περιληφθούν στους πίνακες επιτυχόντων. Σε αυτούς προβλέπεται να ενταχθεί αριθμός διπλάσιος των θέσεων εισακτέων για κάθε Σχολή (δηλαδή 200 υποψήφιοι για την ΕΣΔΔ και 140 υποψήφιοι για την ΕΣΤΑ).

Στο δεύτερο, τελικό στάδιο για την εισαγωγή, οι εξετάσεις διαφοροποιούνται ανά Σχολή. Περιλαμβάνουν γραπτή δοκιμασία με ανάπτυξη θέματος σε ένα υποχρεωτικό μάθημα και την παρουσίαση, από κάθε υποψήφιο, γραπτή και προφορική, ενός φακέλου με οποιοδήποτε επίκαιρο θέμα ή πρόβλημα σχετικό με γνωστικό πεδίο που θα επιλέξει. Τα υποχρεωτικά μαθήματα του τελικού σταδίου είναι για την ΕΣΔΔ το γνωστικό αντικείμενο της Δημόσιας Διοίκησης και για την ΕΣΤΑ το αντικείμενο Περιβάλλον-Ποιότητα Ζωής.

Επίσης οι υποψήφιοι εξετάζονται σε μία ξένη γλώσσα που επιλέγουν μεταξύ αγγλικής, γαλλικής, γερμανικής, ισπανικής ή ιταλικής. Η εξέταση είναι γραπτή- με υπαγόρευση ξένου κειμένου και τη μετάφρασή του στην ελληνική- μετάφραση ελληνικού κειμένου στην ξένη γλώσσα αλλά και προφορική, με εξέταση του υποψηφίου ενώπιον τριμελούς Επιτροπής που ορίζεται από την ΚΕΕ.


 

Πηγή: ΤΑ ΝΕΑ 21/4/2009

 

f t g m

Τα τελευταία νέα

Τα πιο δημοφιλή