Copyright 2018 - Εκπαιδευτικό Περισκόπιο

Γενικά Πρότυπα Διοικητικά Έγγραφα

Αίτηση σύνδεσης εκπαιδευτικού στο ΠΣΔ

 


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
& ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ

Το δίκτυο στην υπηρεσία της εκπαίδευσης

www.sch.gr

ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΟ ΠΣΔ

Πριν συμπληρώσετε την αίτηση παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες της επόμενης σελίδας.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΣΤΗ
(συμπληρώνονται από τον εκπαιδευτικό)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΤΟ ΠΣΔ
(συμπληρώνονται από τον εκπαιδευτικό)

Επώνυμο - Όνομα -Πατρώνυμο

Όνομα Χρήστη (username):

Αριθμός Μητρώου Εκπαιδευτικού

(E-MAIL):

Αριθ. Δελτ. Ταυτότητας

Ενέργειες HelpDesk (συμπληρώνονται από το ΠΣΔ)

Υπηρεσιακή Ιδιότητα *

Ημερομηνία παραλαβής αίτησης:

Ταχυδρομική Διεύθυνση

Ημερομηνία διεκπεραίωσης:

Τηλέφωνα Επικοινωνίας

Αριθ. πρωτ.:

Αριθμός Φαξ

ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΟ ΠΣΔ;

Νομός

ΝΑΙ      o

ΟΧΙ      o

Όνομα Εκπαιδευτικής / Διοικ. Μονάδας

Από:        /      /

Έως:        /       /

Διευθυντής/

Προϊστάμενος

Αιτιολογία:

(*) Γράψτε την υπηρεσιακή ιδιότητα σας, π.χ. Δ/ντης Σχολείου, Υπεύθυνος ΠΛΗΝΕΤ, Υπεύθυνος περιβαλλοντικής κλπ.

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ

 • 1. Η υπηρεσία σύνδεσης στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (ΠΣΔ) παρέχεται: (α) στα στελέχη της εκπαίδευσης και (β) στους εκπαιδευτικούς που παρακολούθησαν το πρόγραμμα της επιμόρφωσης με σκοπό την πρακτική τους εξάσκηση στη χρήση των τεχνολογιών.
 • 2. Ο παρεχόμενος λογαριασμός σύνδεσης αφορά τον συγκεκριμένο χρήστη και χρησιμοποιείται αποκλειστικά και μόνο από τον ίδιο για την σύνδεσή του στο ΠΣΔ.
 • 3. Δεν επιτρέπεται η γνωστοποίηση και η χρήση του κωδικού πρόσβασης σε τρίτους. Πιθανή διαρροή του κωδικού βαρύνει τον νόμιμο κάτοχο του λογαριασμού σύνδεσης.
 • 4. Το ΠΣΔ δεν ελέγχει ούτε ευθύνεται για το υλικό που ο χρήστης δημοσιοποιεί κατά τη χρήση ορισμένης Υπηρεσίας και την παραβίαση οποιουδήποτε κανόνα δικαίου ή των χρηστών ηθών από την δημοσιοποίηση του υλικού. Το περιεχόμενο που δημοσιεύεται από τον χρήστη δεν εκφράζει ούτε δεσμεύει το ΠΣΔ.
 • 5. Το ΠΣΔ δικαιούται, με οποιοδήποτε τρόπο υποπέσει στην αντίληψη του ότι το εν λόγω περιεχόμενο ή τμήμα του δεν είναι σύννομο ή αντιβαίνει στα χρηστά ήθη ή τους εθιμικούς κανόνες λειτουργίας του Internet (π.χ. spamming), να αρνηθεί την παροχή της Υπηρεσίας και να διαγράψει το μήνυμα από την Υπηρεσία, ολικά ή μερικά. Στην περίπτωση αυτή ο χρήστης ή οποιοσδήποτε τρίτος δεν μπορεί να εγείρει οποιαδήποτε απαίτηση ή αξίωση εναντίον του ΠΣΔ ή να απαιτήσει καταβολή οποιασδήποτε αποζημίωσης για τυχόν ζημία υπέστη από το πιο πάνω.
 • 6. Όλες οι υπηρεσίες που παρέχονται σήμερα ή θα υπάρξουν στο μέλλον παρέχονται δωρεάν στους χρήστες που διασυνδέονται στο ΠΣΔ.
 • 7. Η σύνδεση χρησιμοποιεί Ενιαίο Πανελλαδικό Αριθμό Κλήσης (ΕΠΑΚ) και επωφελείται των ειδικών μειωμένων τιμολογίων χρέωσης, σύμφωνα με την ισχύουσα κάθε φορά πολιτική χρέωσης του ΟΤΕ. Ο αριθμός κλήσης είναι 89624 88.888 για απλές και ISDN κλήσεις.
 • 8. Η σύνδεση μπορεί να γίνεται από ISDN ή κοινή τηλεφωνική γραμμή, ενώ το modem που απαντά στην κλήση υποστηρίζει το πρωτόκολλο V.90.
 • 9. Για κάθε πρόβλημα που πιθανά παρουσιαστεί κατά τη χρήση του λογαριασμού σύνδεσης ο χρήστης μπορεί να απευθύνεται στην υπηρεσία υποστήριξης χρηστών του ΠΣΔ (τηλ. 801-11-801-81)
 • 10. Η υπηρεσία σύνδεσης στο ΠΣΔ παρέχεται εκτός των ωρών αιχμής του ΠΣΔ (δηλαδή 9.00 - 14.00 καθημερινά). Παρέχεται επίσης όλες τις μέρες των σχολικών διακοπών που τα σχολεία είναι κλειστά.
 • 11. Συνολική διάρκεια: 14 ώρες την εβδομάδα.
 • 12. Τύπος παρεχόμενης σύνδεσης: PSTN 56 kbps και ISDN 64 Kbps. Η σύνδεση ISDN παρέχεται με ευνοϊκότερη αναλογία χρηστών / θύρα σύνδεσης.
 • 13. Για κάθε λογαριασμό θα είναι επιτρεπτή μία μόνο ταυτόχρονη σύνδεση. Σε περιπτώσεις που διαπιστώνονται περισσότερες από μία ταυτόχρονες συνδέσεις θα θεωρείται ως ένδειξη διαρροής των στοιχείων πρόσβασης και θα απενεργοποιείται αυτόματα ο λογαριασμός για 15 ημέρες με ταυτόχρονη αποστολή μηνύματος στον χρήστη με την αιτιολογία της απενεργοποίησης.
 • 14. Με την ενεργοποίηση της υπηρεσίας σύνδεσης ο χρήστης θα λαμβάνει ένα σχετικό μήνυμα στο γραμματοκιβώτιο του με τους όρους χρήσης της υπηρεσίας, τους οποίους οφείλει να εφαρμόζει απόλυτα.

Με την αίτηση μας συμφωνούμε με τους πιο πάνω όρους

[ Ο Αιτών ]

 ...../...../200...

[ Υπογραφή Διευθυντή / Προϊστάμενου ]

[ Σφραγίδα ]

 ...../...../200...

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Α. Κατηγορίες στελεχών της εκπαίδευσης με πρόσβαση στην υπηρεσία σύνδεσης στο ΠΣΔ

Η υπηρεσία παρέχεται στις παρακάτω κατηγορίες εκπαιδευτικών - στελεχών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,:

 • 1. Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης
 • 2. Διευθυντές Διευθύνσεων & Προϊστάμενοι Γραφείων (πρωτοβάθμιας & δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης)
 • 3. Υπεύθυνοι πληροφορικής και νέων τεχνολογιών (ΠΛΗΝΕΤ)
 • 4. Υπεύθυνοι περιβαλλοντικής εκπαίδευσης
 • 5. Υπεύθυνοι εργαστηριακών κέντρων φυσικών επιστημών (ΕΚΦΕ)
 • 6. Υπεύθυνοι γραφείων αγωγής υγείας
 • 7. Υπεύθυνοι ΚΕΣΥΠ
 • 8. Διευθυντές σχολείων (πρωτοβάθμιας & δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης). Διευκρινίζεται ότι η υπηρεσία θα παρέχεται και σε όσους εκτελούν χρέη διευθυντή στα μικρά σχολεία μέχρι τα μονοθέσια Δημοτικά σχολεία.

Η απόδοση της υπηρεσίας σύνδεσης στις παραπάνω κατηγορίες στελεχών της εκπαίδευσης προϋποθέτει τη συμπλήρωση της παρούσας αίτησης, εκτός των κατηγοριών 1 και 2, για τις οποίες η εγγραφή στην υπηρεσία θα γίνει με πρωτοβουλία του ΠΣΔ.

Β. Κατηγορίες εκπαιδευτικών με πρόσβαση στην υπηρεσία σύνδεσης στο ΠΣΔ

Η υπηρεσία παρέχεται στις παρακάτω κατηγορίες εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης: (Δεν χρειάζεται η συμπλήρωση του παρόντος εντύπου για τους δικαιούχους αυτούς)

 • 1. Εκπαιδευτικοί που είναι επιμορφωτές στα προγράμματα της ευρείας επιμόρφωσης.
 • 2. Εκπαιδευτικοί που παρακολούθησαν τα προγράμματα της ευρείας επιμόρφωσης και έχουν λάβει βεβαίωση παρακολούθησης. Η υπηρεσία παρέχεται σαφώς στα πλαίσια της επιμόρφωσης τους και έχει χρονική διάρκεια ενός έτους με αφετηρία την ημερομηνία εγγραφής στο σύστημα διαχείρισης χρηστών του ΠΣΔ. Η ημερομηνία λήξης δεν μπορεί να ξεπερνάει σε κάθε περίπτωση την 30-6-2004. Η ταυτοποίηση των εκπαιδευτικών αυτής της κατηγορίας θα γίνει με αυτοματοποιημένη διαδικασία και με βάση τα ηλεκτρονικά αρχεία του έργου της επιμόρφωσης.
 • 3. Εκπαιδευτικοί ειδικότητας ΠΕ19 - ΠΕ20 (Πληροφορικής), λόγω του ειδικού τους ρόλου (επιμορφωτές στην ευρεία επιμόρφωση, διαχειριστές των πληροφοριακών συστημάτων των σχολείων, κλπ)

Η απόδοση της υπηρεσίας σύνδεσης στις παραπάνω κατηγορίες εκπαιδευτικών δεν προϋποθέτει τη συμπλήρωση της παρούσας αίτησης, αλλά μόνο τη εκπλήρωση των βημάτων 1-3 της επόμενης παραγράφου.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

 • 1. Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί, μέλη των παραπάνω κατηγοριών, πρέπει αρχικά να εγγραφούν και να αποκτήσουν λογαριασμό ως χρήστες του ΠΣΔ.
 • 2. Η αρχική εγγραφή του εκπαιδευτικού θα γίνεται από τον δικτυακό τόπο του ΠΣΔ (www.sch.gr) και συγκεκριμένα από την επιλογή «Εγγραφείτε εδώ».
 • 3. Εφόσον η εγγραφή ολοκληρωθεί επιτυχώς, ο εκπαιδευτικός που ανήκει σε κάποια από τις παραπάνω κατηγορίες δικαιούχων μπορεί στη συνέχεια να αιτηθεί την υπηρεσία σύνδεσης στο ΠΣΔ. Για τους εκπαιδευτικούς της κατηγορίας Β το αίτημα θα γίνεται απευθείας μέσω web με τη συμπλήρωση κατάλληλου πεδίου, ενώ για τους εκπαιδευτικούς της κατηγορίας Α θα πρέπει να εκτελεστούν και τα επόμενα βήματα.
 • 4. Οι εκπαιδευτικοί που ανήκουν στην κατηγορία Α θα πρέπει να εκτυπώσουν το παρόν έντυπο και να συμπληρώσουν τα προσωπικά τους στοιχεία καθώς και τα στοιχεία του λογαριασμού που έχουν στο ΠΣΔ. Η συμπλήρωση όλων των πεδίων είναι υποχρεωτική.
 • 5. Η αίτηση για να θεωρηθεί έγκυρη θα πρέπει να φέρει την υπογραφή του αιτούντα εκπαιδευτικού καθώς επίσης και σφραγίδα και υπογραφή του άμεσου προϊστάμενου του αιτούντα εκπαιδευτικού.
 • 6. Η αίτηση θα αποστέλλεται με fax ή με κλασσικό ταχυδρομείο στο οικείο helpdesk του ΠΣΔ και το αίτημα θα εξυπηρετείται με την ενεργοποίηση της υπηρεσίας σύνδεσης στο ΠΣΔ. Τα στοιχεία επικοινωνίας των helpdesks αναφέρονται στη διεύθυνση http://www.sch.gr/user_support/support_center.php
 • 7. Το παρόν έντυπο υπάρχει στη διεύθυνση http://www.sch.gr/teachers
Greek Bulgarian Danish Dutch English Filipino Finnish French German Italian Norwegian Portuguese Romanian Russian Serbian Spanish Swedish
f t g m

Τα τελευταία νέα