Copyright 2018 - Εκπαιδευτικό Περισκόπιο

Γενικά Πρότυπα Διοικητικά Έγγραφα

Αίτηση σύνδεσης στο ΠΣΔ σχολικής μονάδας

 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ

Το δίκτυο στην υπηρεσία της εκπαίδευσης

ΑΙΤΗΣΗ

ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

Η συμπληρωμένη αίτηση να αποσταλεί με fax στο .............. στο ................

Απαραίτητα στοιχεία  για τη δημιουργία λογαριασμού σύνδεσης  στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο χρήσης των παρεχόμενων υπηρεσιών.  

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ

 

Νομός

 

Δ/νση Α/θμιας ή Β/θμιας Εκπαίδευσης

 

Όνομα Εκπαιδευτικής / Διοικ. Μονάδας

 

Ταχυδρομική Διεύθυνση

 

Πόλη

ΤΚ

 

Τηλέφωνα Επικοινωνίας

 

Αριθμός Φαξ

 

Διευθυντής

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ  

 ΝΕΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ   ή ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ             

 

 

Περιγραφικό όνομα λογαριασμού

 

 Όνομα Χρήστη (USERNAME):

( δεν συμπληρώνεται  στην περίπτωση νέου λογαριασμού)

Αριθμοί τηλεφώνων που θα χρησιμοποιεί ο λογαριασμός  για τη σύνδεση στο δίκτυο

 

 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ:       ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ:      E-MAIL :                  Φιλοξενία Ιστοσελίδων:

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

•1.       Η παρεχόμενη σύνδεση αφορά τη συγκεκριμένη μονάδα και χρησιμοποιείται αποκλειστικά για τις εκπαιδευτικές ή τις διοικητικές της ανάγκες.

•2.       Η κλήση πρέπει να γίνεται μόνο από τους δηλωμένους αριθμούς τηλεφώνου, ενώ δεν επιτρέπεται η γνωστοποίηση και η χρήση των κωδικών πρόσβασης (τόσο για σύνδεση όσο και για το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) σε μαθητές ή σε τρίτους, ούτε η χρήση του λογαριασμού σύνδεσης εκτός μονάδας.

•3.       Το ΠΣΔ δεν ελέγχει ούτε ευθύνεται για το υλικό που ο χρήστης δημοσιοποιεί κατά τη χρήση ορισμένης Υπηρεσίας και την παραβίαση οποιουδήποτε κανόνα δικαίου ή των χρηστών ηθών από την δημοσιοποίηση του υλικού. Το περιεχόμενο που δημοσιεύεται από τον χρήστη δεν εκφράζει ούτε δεσμεύει το  ΠΣΔ.

•4.       Το ΠΣΔ δικαιούται, με οποιοδήποτε τρόπο υποπέσει στην αντίληψη του ότι το εν λόγω περιεχόμενο ή τμήμα του δεν είναι σύννομο ή αντιβαίνει στα χρηστά ήθη ή τους εθιμικούς κανόνες λειτουργίας του Διαδικτύου (π.χ. spamming), να αρνηθεί την παροχή της Υπηρεσίας και να διαγράψει το μήνυμα από την Υπηρεσία, ολικά ή μερικά. Στην περίπτωση αυτή ο χρήστης ή οποιοσδήποτε τρίτος δεν μπορεί να εγείρει οποιαδήποτε απαίτηση ή αξίωση εναντίον του ΠΣΔ ή να απαιτήσει καταβολή οποιασδήποτε αποζημίωσης για τυχόν ζημία που υπέστη από τις ανωτέρω ενέργειες.

•5.       Μετά την πρώτη σύνδεση στο ΠΣΔ, παρέχεται η δυνατότητα αλλαγής του κωδικού πρόσβασης ώστε η πλήρης ευθύνη χειρισμού του λογαριασμού να περιέλθει στη μονάδα. Με τον ίδιο τρόπο μπορεί να αλλαχθεί και ο κωδικός πρόσβασης στον λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Αναλυτικές πληροφορίες για την αλλαγή των κωδικών πρόσβασης δίνονται στη διεύθυνση http://www.sch.gr/usersupport.

•6.       Όλες οι υπηρεσίες που παρέχονται σήμερα ή θα υπάρξουν στο μέλλον παρέχονται δωρεάν σε όλες τις μονάδες που διασυνδέονται στο ΠΣΔ.

•7.       Εάν χρησιμοποιείται η ISDN γραμμή που έχει εγκατασταθεί στα πλαίσια του ΠΣΔ για την σύνδεση σε αυτό τότε τα τηλεπικοινωνιακά τέλη δεν βαρύνουν τη μονάδα. Σε οποιανδήποτε άλλη περίπτωση η μονάδα επωμίζεται τα τηλεπικοινωνιακά τέλη.

•8.       Η σύνδεση χρησιμοποιεί Ενιαίο Πανελλαδικό Αριθμό κλήσης (ΕΠΑΚ) και επωφελείται των ειδικών μειωμένων τιμολογίων χρέωσης, σύμφωνα με την ισχύουσα κάθε φορά πολιτική χρέωσης του ΟΤΕ. Ο αριθμός κλήσης είναι 89624 88888 τόσο για ISDN όσο και για απλές (PSTN) κλήσεις.

•9.       Η σύνδεση μπορεί να γίνεται από ISDN ή κοινή τηλεφωνική γραμμή, ενώ το modem που απαντά υποστηρίζει το πρωτόκολλο V.90.

•10.   Με τη σύνδεση παρέχεται διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της μορφής xxxx@[Όνομα Μονάδας].[Νομός].sch.gr (π.χ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.).

•11.     Για κάθε πρόβλημα που πιθανά παρουσιαστεί, η μονάδα μπορεί να απευθύνεται στην υπηρεσία υποστήριξης χρηστών του ΠΣΔ. (τηλ. 80111 80181 και για επιπλέον στοιχεία επικοινωνίας κατά περιοχή στην ιστοσελίδα http://www.sch.gr/user_support/support_center.php ).

Με την αίτηση μας συμφωνούμε  με τους πιο πάνω όρους

[ Υπογραφή Διευθυντή ]

 Σφραγίδα ]

...../...../2003

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ

Ορίζονται από την Υπηρεσία Υποστήριξης  χρηστών

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ

Περιγραφικό όνομα λογαριασμού

Τρόπος σύνδεσης :

Αριθμός Κλήσης :

Όνομα Χρήστη

(USERNAME)

Κωδικός Πρόσβασης
(PASSWORD)

Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου

(E-MAIL)

E-MAIL SERVER
(Διακομιστής Εισερχόμενης και εξερχόμενης αλληλογραφίας SMTP και POP3-IMAP) :

Διακομιστής δημοσίευσης ιστοσελίδων :

(WWW SERVER:)

Διεύθυνση  ιστοσελίδων  :

Διακομιστής μεσολάβησης
(Proxy server :)

Υπηρεσία Web-Mail :

Επισκεφθείτε τον δικτυακό τόπο του Πανελλήνίου Σχολικό Δικτύου www.sch.gr

Πλήρες εγχειρίδιο οδηγιών υπάρχει στη διεύθυνση: www.sch.gr/usersupport

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

 • 1. Για χρήση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, θα πρέπει στο πρόγραμμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που χρησιμοποιείτε να δημιουργηθεί ένας λογαριασμός αλληλογραφίας. Για τον σκοπό αυτό θα χρειαστεί η διεύθυνση E-MAIL, το όνομα Χρήστη (USERNAME) , ο κωδικός πρόσβασης (PASSWORD), ο διακομιστής εισερχόμενης και εξερχόμενης αλληλογραφίας (SMTP και POP3 server )
 • 2. Η χρήση του proxy είναι προαιρετική αλλά, επιταχύνει την πρόσβαση στον παγκόσμιο ιστό. Για κάθε νομό θα πρέπει να χρησιμοποιείται ο Proxy που δίνεται.
 • 3. Με την σύνδεση κάθε σχολείο ή διοικητική μονάδα αποκτά μια προκαθορισμένη σελίδα στον παγκόσμιο ιστό στην "Διεύθυνση www σελίδων".
 • 4. Κάθε σχολική ή διοικητική μονάδα μπορεί να τοποθετεί τις δικές της σελίδες στον Διακομιστή δημοσίευσης ιστοσελίδων. Η τοποθέτηση γίνεται με ftp στον Διακομιστή αυτό με όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης αυτά που δίνονται στο στοιχεία σύνδεσης. Επίσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο οδηγός δημοσίευσης της Microsoft ή οποιοδήποτε άλλο πρόγραμμα που βασίζεται στο πρωτόκολλο ftp. Οι σελίδες τοποθετούνται στο directory (φάκελο, folder, κατάλογο) public_html. Η κύρια σελίδα πρέπει να έχει όνομα index.html. Τα ονόματα των αρχείων που θα τοποθετηθούν δεν πρέπει να περιέχουν κενά και Ελληνικούς χαρακτήρες. Επίσης το σύστημα αντιμετωπίζει ως διαφορετικούς χαρακτήρες τα κεφάλαια και μικρά γράμματα στα ονόματα των αρχείων (σύστημα unix σε αντίθεση με τα συστήματα τύπου Microsoft Windows).
 • 5. H υπηρεσία Web Mail επιτρέπει την χρήση του λογαριασμού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μέσα από τον παγκόσμιο ιστό, με δυνατότητες ανάγνωσης και αποστολής e-mail. Για τον σκοπό αυτό χρησιμοποιείται η διεύθυνση Webail που δίνεται.
 • 6. Μετά την σύνδεση σας στο δίκτυο μπορείτε να παραλάβετε πλήρες εγχειρίδιο οδηγιών, για την χρήση των υπηρεσιών e-mail, proxy, δημοσίευσης σελίδων στον παγκόσμιο ιστό (www), και υπηρεσίας καταλόγου από τον δικτυακό τόπο www.sch.gr/usersupport .
 • 7.

  Στοιχεία Υπηρεσίας υποστήριξης χρηστών

  Φορέας:

  Τηλ.:

  801.11.801.81

  Fax.:

  2

  e-mail:

  helpdesk@<nomos>.sch.gr
  (
  Δείτε http://www.sch.gr/user_support/support_center.php

  Για κάθε πρόβλημα που πιθανά παρουσιαστεί, πρέπει ο υπεύθυνος πληροφορικής ή ο διευθυντής να ενημερώσει άμεσα την υπηρεσία υποστήριξης χρηστών (Help-Desk):


Greek Bulgarian Danish Dutch English Filipino Finnish French German Italian Norwegian Portuguese Romanian Russian Serbian Spanish Swedish
f t g m

Τα τελευταία νέα