Copyright 2018 - Εκπαιδευτικό Περισκόπιο

Γενικά Πρότυπα Διοικητικά Έγγραφα Γενικά Έγγραφα

Υπεύθυνη δήλωση

 

                                    ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

 (άρθρο 8 Ν.1599/1986)

 

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

ΠΡΟΣ(1):

 

Ο - Η Όνομα:

Επώνυμο:

 

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:

 

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:

 

Ημερομηνία γέννησης(2):

 

Τόπος Γέννησης:

 

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:

Τηλ:

 

Τόπος Κατοικίας:

Οδός:

Αριθ:

ΤΚ:

 

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):

Δ/νση Ηλεκτρ. Ταχυδρομείου

mail):


Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3, που προβλέπονται από της διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:

 (4)

 

Ημερομηνία:        20

Ο - Η Δηλ.

(Υπογραφή)

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.

(2) Αναγράφεται ολογράφως.

(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.

(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα.

 

Ο - Η Δηλ.

(Υπογραφή)

Υπεύθυνη δήλωση απεργίας

 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΕΡΓΙΑΣ

Ο/η κάτωθι υπογραφόμενος/η ..............................................

                                                  (Ονοματεπώνυμο)

του ....................., ......................... του ..............................                                  

            (πατρώνυμο)                     (ειδικότητα)              (σχολείο)

δηλώνω υπεύθυνα ότι ............................... μέρος στην απεργιακή

κινητοποίηση/στάση εργασίας του κλάδου, που έγινε στις ...................

                                                                             Ο δηλών/ούσα

                                                                   ...................................

                                                                                (υπογραφή)

Ατομικό δελτίο υγείας νηπιαγωγείου

   

ΑΤΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Γενική Δ/νση Δημόσιας Υγείας

Δ/νση Δημόσιας Υγιεινής

Τμήμα Σχολικής Υγείας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ

Διεύθυνση Κοινωνικής Παιδιατρικής

Διεύθυνση Εκπαίδευσης - Διαφώτισης

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:.....................................................................

(ΜΕ ΚΕΦΑΛΑΙΑ)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:................................................................................

(ΜΕ ΚΕΦΑΛΑΙΑ)

ΗΜΕΡ.ΓΕΝΝΗΣΗΣ:........................ΗΜΕΡ.ΕΞΕΤΑΣΗΣ:.........................

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ:.............................................................................

ΤΑΞΗ:.........................................................................................

Να φυλαχτεί αντίγραφο στο Βιβλιάριο Υγείας του Παιδιού

ΑΤΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΥΓΕΙΑΣ (ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΓΙΑΤΡΟ)

Σε περίπτωση που ο γιατρός κρίνει ότι χρειάζεται παραπομπή σε ειδικό γιατρό (π.χ. Οφθαλμίατρο, Καρδιολόγο κλπ) ενημερώνει τους γονείς και σημειώνει το γράμμα Π στην ενδεικτική στήλη.

ΕΥΡΗΜΑ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Παραπομπή

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

•1.        ΧΡΟΝΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ

•2.        ΛΟΙΜΩΔΗ ΝΟΣΗΜΑΤΑ

•3.        ΑΛΛΕΡΓΙΑ

•4.        ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ

•5.        ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

(Διαταραχές ύπνου, ενούρηση, tics)

•6.        ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ

(Δυσλεξία, μειωμένη επίδοση στο σχολείο)

•7.        ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΣΚΗΣΗ (λιποθυμία, προκάρδιο άλγος, εύκολη κόπωση)

•8.        ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΙ

Πλήρης εμβολιασμός

Υπολείπεται το εμβόλιο (α)

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ

•1.        ΥΨΟΣ

•2.        ΒΑΡΟΣ

•3.        ΔΕΡΜΑ

•4.        ΣΚΕΛΕΤΟΣ

Σκολίωση

Κύφωση

Άλλα

•5.        ΟΠΤΙΚΗ ΟΞΥΤΗΤΑ

Δεξιό Μάτι

Αριστερό Μάτι

Στραβισμός

Αχρωματοψία

•6.        ΑΚΟΗ

•7.        ΔΟΝΤΙΑ

•8.        ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟ

Αρτηριακή πίεση

Ψηλάφηση μηριαίων

Φυσήματα

•9.        ΒΟΥΒΩΝΟΚΗΛΗ

•10.     ΑΛΛΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ

•11.     Θεωρείτε ότι μπορεί να πάρει μέρος σε όλες τις σχολικές δραστηριότητες;                                                            ΝΑΙ...........   ΟΧΙ...........

Υπογραφή και σφραγίδα

Αίτηση για δάνειο από Ταμείο Αρωγής

 
ΔΑΝΕΙΟ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΩΓΗΣ

Το Ταμείο Αρωγής (ΥΠΕΠΘ) χορηγεί και αυτό δάνειο στους εκπαιδευτικούς με την προϋπόθεση να έχουν τουλάχιστον 5 χρόνια υπηρεσίας.

Κατηγορίες δανείων

Α. Απλά δάνεια :

Χορηγούνται σε όλους τους εκπαιδευτικούς που έχουν πενταετή υπηρεσία.

Το ύψος του δανείου ανέρχεται στο 1.000.000 δρχ. και εξοφλείται σε 36 μηνιαίες δόσεις, με παρακράτηση από το μισθό του εκπαιδευτικού και με επιτόκιο 5%. (Μπορεί να αλλάζει με απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος).

Λόγοι για τους οποίους δίνεται : Ασθένεια, Θάνατος συγγενικού προσώπου, Τοκετός, Γάμος, Στεγαστική ανάγκη.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τη χορήγηση του δανείου είναι :

•1.       Αίτηση του/της εκπ/κού με αριθμό μητρώου (ακολουθεί υπόδειγμα).

•2.       Βεβαίωση υπηρεσίας και αποδοχών (ΦΕΚ διορισμού και αριθ. Μητρώου υπαλλήλου)

•3.       Υπεύθυνης Δήλωση του Ν. 1599/86 : ότι δεν έλαβε δάνειο από το Ταμείο Αρωγής ή από άλλο ταμείο δάνειο το οποίο δεν έχει εξοφλήσει.

Β. Δάνεια κατ' εξαίρεση :

Χορηγούνται στους εκπαιδευτικούς για εξαιρετικές περιπτώσεις (όπως θάνατος, τοκετός, γάμος, σοβαρές ασθένειες - νοσηλείες, δύο (2) παιδιά φοιτητές, στεγαστική ανάγκη) και το ύψος φτάνει το 1.200.000 δρχ. εφόσον οι ακαθάριστες αποδοχές τριών (3) μηνών φτάνουν το 1.000.000 δρχ. Σε διαφορετική περίπτωση χορηγείται δάνειο 600.000 δρχ.

Τα δικαιολογητικά στην περίπτωση αυτή είναι :

•1.      Αίτηση (με αριθ. μητρώου).

•2.      Ληξιαρχική Πράξη γέννησης (αν πρόκειται για τοκετό) ή ιατρική γνωμάτευση του θεράποντος Μαιευτήρα ότι η επίτοκος μπήκε στον 8ο μήνα.

•3.      Ληξιαρχική Πράξη θανάτου (αν πρόκειται για θάνατο)

•4.      Ληξιαρχική Πράξη γάμου (αν πρόκειται για γάμο)

•5.      Βεβαίωση νοσοκομείου ή Νοσηλευτικού Ιδρύματος ότι πάσχει από σοβαρή ασθένεια και χρήζει νοσηλείας

•6.      Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/86 (ότι δεν έλαβα δάνειο από το ίδιο ή από άλλο ταμείο και δεν το έχω εξοφλήσει.)

Read more ...

Αίτηση παραίτησης από Υπηρεσία

 

ΑΙΤΗΣΗ

Τ.... .................. ........................ εκπαιδευτικού του ....../θέσιου .......... .........................

«Αίτηση παραίτησης από την υπηρεσία»

Χανιά .../..../20.....

Προς

Τον κ. Προϊστάμενο του

....... Γραφείου Π.Ε ....................

            

Σας υποβάλλω την παραίτηση μου από την υπηρεσία και παρακαλώ για δικές σας ενέργειες προκειμένου να συνταξιοδοτηθώ.

..... ΑΙΤ.....

 

Greek Bulgarian Danish Dutch English Filipino Finnish French German Italian Norwegian Portuguese Romanian Russian Serbian Spanish Swedish
f t g m

Τα τελευταία νέα