Copyright 2018 - Εκπαιδευτικό Περισκόπιο

ΑΣΕΠ Εκπαιδευτικών

Τεστ Δεξιοτήτων ΑΣΕΠ:Οι 100 ερωτήσεις που κλήθηκαν να απαντήσουν οι υποψήφιοι- Οι απαντήσεις

Αθήνα, 30 Νοεμβρίου 2008

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΠΤΗ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ (ΤΕΣΤ ΓΕΝΙΚΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ & ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ)
(ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1Τ/2007)

Καταχωρίστηκαν στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ τα θέματα της Ειδικής Γραπτής Δοκιμασίας (Τεστ Γενικών Γνώσεων & Δεξιοτήτων [Προκήρυξη 1Τ/2007 - ΦΕΚ 522/31.12.2007, Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ]).

Επισυνάπτονται οι 100 βαθμολογικά ισοδύναμες ερωτήσεις στις οποίες κλήθηκαν να απαντήσουν οι συμμετέχοντες. Επίσης επισυνάπτονται οι ενδεικτικές ερωτήσεις εξάσκησης που διανεμήθηκαν μαζί με τις απαντήσεις τους πριν την εξέταση προκειμένου να εξοικειωθούν οι συμμετέχοντες με το υλικό εξέτασης του τεστ.

ΑΝΩΤΑΤΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  ΕΠΙΛΟΓΗΣ  ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ  ΕΙ∆ΙΚΗΣ  ΓΡΑΠΤΗΣ ΟΚΙΜΑΣΙΑΣ Τεστ Γενικών Γνώσεων & ∆εξιοτήτων

(προκήρυξη 1Τ/2007)

 

Κυριακή 30-11-2008

 

Το ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ που ακολουθεί αποτελείται από εκατό (100) ερωτήσεις βαθµολογικά ισοδύναµες µεταξύ τους, στις οποίες καλείστε να απαντήσετε µε τη µέθοδο των πολλαπλών επιλογών Καθεµία από τις 100 ερωτήσεις συµµετέχει µε µία (1) µονάδα στη διαµόρφωση της βαθµολογίας ενώ για κάθε εσφαλµένη απάντηση αφαιρείται το ¼ του βαθµού της ερώτησης Εποµένως, µια τυχαία επιλογή στις απαντήσεις σας, αν δε γνωρίζετε τη σωστή, έχει τον αυτονόητο κίνδυνο της αρνητικής βαθµολογίας Για τις απαντήσεις σας να χρησιµοποιήσετε το ειδικό ΑΠΑΝΤΗΤΙΚΟ ΦΥΛΛΟ.

 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

 

Μέσα στο ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ θα βρείτε διάσπαρτα πέντε σύντοµα κείµενα (ΚΕΙΜΕΝΑ 1 έως 5), σε καθένα από τα οποία αντιστοιχεί και µια οµάδα των δύο ή τριών ερωτήσεων. Για καθεµία από τις ερωτήσεις να επιλέξετε την ορθή απάντηση µε βάση τις πληροφορίες που παρέχει το αντίστοιχο κείµενο και τα λογικά συµπεράσµατα που προκύπτουν από όσα αναφέρει, χωρίς να λάβετε υπόψη σας προσωπικές γνώµες ή απόψεις τρίτων που δεν εκφράζονται σε αυτό.

Επίσης θα βρείτε και πέντε (5) ερωτήσεις συµπλήρωσης κενού, στις οποίες θα πρέπει να επιλέξετε τη λέξη/φράση που συµπληρώνει κατάλληλα το κενό της πρότασης που σας δίνεται.

 

1.      Τα πολιτικά κόµµατα που εκπροσωπούνται σήµερα στη Βουλή των Ελλήνων είναι:

α) τρία.

β) τέσσερα.

γ)  πέντε.

δ) έξι.

 

2.      Τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αναλαµβάνουν:

α) τη διευθέτηση αντιδικιών µεταξύ πολιτών και δηµόσιων υπηρεσιών.
β)  τη διεκπεραίωση ορισµένων διοικητικών διαδικασιών για λογαριασµό του πολίτη.
γ)  την εκπροσώπηση του πολίτη ενώπιον δικαστικών αρχών.
δ) τη διαβίβαση αιτηµάτων πολιτών στην πολιτική ηγεσία

                                                                                                                  

3.      Το Συµβούλιο της Επικρατείας είναι:

α) ποινικό δικαστήριο.
β) αναθεωρητικό δικαστήριο.
γ)  διοικητικό δικαστήριο.
δ) πολιτικό δικαστήριο

 

4.      Με το ισχύον Πρόγραµµα «Ι. Καποδίστριας» του Υπουργείου Εσωτερικών:

α) συνενώθηκαν δήµοι και κοινότητες σε µεγαλύτερους δήµους.
β)  θεσµοθετήθηκαν οι διευρυµένες νοµαρχιακές αυτοδιοικήσεις.
γ)  πραγµατοποιήθηκε η διοικητική διαίρεση της χώρας σε περιφέρειες.
δ) νοµοθετήθηκε το_Εθνικό Δημοτολόγιο

                                                                                                  

5.     Με την εφαρµογή του Εθνικού Κτηµατολογίου:

α) νοµιµοποιούνται τα αυθαίρετα κτίσµατα στις εκτός σχεδίου περιοχές.
β)  µειώνεται ο φόρος των γονικών παροχών στα ακίνητα.
γ)  κατοχυρώνεται το ιδιοκτησιακό καθεστώς της ακίνητης περιουσίας.
δ) τροποποιείται η αντικειμενική αξία των ακινήτων

 

6.     Σύµφωνα µε την «αρχή της δεδηλωµένης»:

αη κυβέρνηση πρέπει να ανακοινώνει το στρατηγικό της πρόγραµµα στη Βουλή. β)  η κυβέρνηση πρέπει να έχει την ψήφο εµπιστοσύνης της Βουλής.

γ)  η εκπροσώπηση κάθε κόµµατος στη Βουλή πρέπει να είναι ανάλογη µε το εκλογικό ποσοστό του

δ) ο πρωθυπουργός πρέπει να ανακοινώνει κάθε νέο ανασχηματισμό της κυβέρνησης στη Βουλή

 

7.     Ο αριθµός των χωρών-µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης µετά την τελευταία διεύρυνση (2007) είναι:

α) 23.

β) 25.

γ)  27.

δ)  29.

 

8.     Ποια χώρα ασκεί µέχρι και τις 31.12.2008 την προεδρία του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης;

α)  Η Γερµανία.

β)  Η Τσεχική ∆ηµοκρατία.

γ)  Η Γαλλία.

δ)  Η Ελλάδα

 

9.     Ο ηγέτης ποιου κράτους πραγµατοποίησε επίσηµη επίσκεψη στην Ελλάδα την τελευταία εβδοµάδα;

α) Της Αιγύπτου.
β) Της Γερµανίας.
γ)  Της Κίνας.
δ) Την τελευταία εβδοµάδα κανένας ηγέτης κράτους δεν επισκέφθηκε επίσηµα την Ελλάδα

 

10.    Η περιοχή όπου ξέσπασε το καλοκαίρι του 2008 η πολεµική σύρραξη Γεωργίας - Ρωσίας λέγεται:

α) Νότια Οσετία.

βΝότια Καππαδοκία.

γ)  Νότια Αλσατία.

δ) Τσετσενία.

 

11.    Από ποιες χώρες θα διέρχεται ο αγωγός Μπουργκάς-Αλεξανδρούπολης και τι θα µεταφέρει;

α) Βουλγαρία - Ελλάδα: αργό πετρέλαιο.
β)  Ρωσία - Βουλγαρία: φυσικό αέριο.
γ)  Ρωσία - Ελλάδα: αργό πετρέλαιο.
δ)_Ρωσία__Του.ρκία                                                                                                                         

 

12.    Την τελευταία εβδοµάδα το δολάριο Ηνωµένων Πολιτειών αντιστοιχούσε σε περίπου:

α) 0,6 ευρώ.

β) 0,8 ευρώ.

γ) 1,1 ευρώ.

δ)  1,3 ε_υρώ.

 

13.    Στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών µπορεί κάποιος:

α) να αγοράσει συνάλλαγµα.
β) να αγοράσει µετοχές.
γ) να καταθέσει χρηµατικά ποσά.
δ) να κάνει όλα τα_παραπάνω

 

14.    Στο τελευταίο 12µηνο δηµόσιος υπάλληλος έλαβε τις εξής αυξήσεις ονοµαστικών αποδοχών: 3% λόγω προαγωγής και 3% λόγω της εισοδηµατικής πολιτικής της κυβέρνησης. Στο ίδιο διάστηµα ο ∆είκτης Τιµών Καταναλωτή εµφάνισε αύξηση 4%. Εποµένως, οι πραγµατικές αποδοχές του υπαλλήλου στο τελευταίο 12µηνο:

α) παρέµειναν σταθερές.
β) αυξήθηκαν κατά περίπου 2%.
γ)  αυξήθηκαν κατά περίπου 3%.
δ).µειώθηκαν.κατά περίπου 3%.

 

15.   Ποια είναι η σωστή αντιστοιχία µεταξύ της επένδυσης:

1. µετοχή 2. κρατικό οµόλογο    3. τραπεζική κατάθεση 4. επαγγελµατικό ακίνητο

και του εισοδήµατος:

Α. τόκος Β. µίσθωµα Γ. µέρισµα ∆. τοκοµερίδιο

α)  1Γ, 2∆, 3Α, 4Β

β)   1Β, 2Α, 3∆, 4Γ

γ)   1Α, 2Γ, 3∆, 4Β

δ)._1_∆, 2Β, 3Α,_4Γ_

 

16.   Ποιο κλάσµα είναι ίσο µε 0,20%;

α) Το ένα εικοστό (1/20).
β) Το ένα τεσσαρακοστό (1/40).
γ)  Το ένα πεντηκοστό (1/50).
δ) Το ένα πεντακοσιοστό (1/_500)

17.    Ποια από τις παρακάτω ισότητες χρόνου, ισχύος, επιφάνειας και όγκου είναι ορθή;

α)  1 hr (ώρα) = 360 sec (δευτερόλεπτα) β)  1 MW (µεγαβάτ) = 100 KW (κιλοβάτ)

γ)   1 km2 (τετραγωνικό χιλιόµετρο) = 1000 m2 (τετραγωνικά µέτρα)
δ) 1_ml_(Χ^0_οστόλιτρ                                                                                                                              

 

18.    Ποια είναι η µεγαλύτερη από τις παρακάτω ταχύτητες;

α) 200 χιλιόµετρα την ηµέρα.
β) 20 χιλιόµετρα την ώρα.
γ)  200 µέτρα το λεπτό.
δ).200 εκατο.στόµετρα το                                                                                                                      

 

19.    Οι οδοντωτοί τροχοί Α, Β, Γ και ∆ έχουν 30, 10, 20 και 10 δόντια αντίστοιχα. Αν ο τροχός Α
περιστρέφεται δεξιόστροφα (µε την κίνηση των δεικτών     10      /λεπτό

του ωρολογίου) µε ταχύτητα 10 στροφές το λεπτό, ο τροχός ∆ θα περιστρέφεται:

α) δεξιόστροφα µε 10 στροφές το λεπτό.

β) αριστερόστροφα µε 20 στροφές το λεπτό.

γ)  δεξιόστροφα µε 20 στροφές το λεπτό.
δ).αριστερόστροφα µε 30 σ                             

 

20.    Πόσους   διαφορετικούς   2ψήφιους   αριθµούς   σχηµατίζουµε   µε   τα   ψηφία   6,   7,   8   και   9,
χρησιµοποιώντας καθένα από αυτά µόνο µία φορά σε κάθε αριθµό;

α) Λιγότερους από δώδεκα.
β) ∆ώδεκα.
γ) ∆εκαέξι.
δ)._Περισσότερους_από δεκαέξι

 

21 .   Βλέπουµε σε κάτοψη χαρτοκιβώτιο που το µετακινούν δύο άτοµα σπρώχνοντάς το ταυτόχρονα και µε
την ίδια ακριβώς δύναµη όπως δείχνουν τα 2 βέλη του σχήµατος. Πώς θα κινηθεί;                      

αΠρος τη θέση 1.                                                                                                         

βΠρος τη θέση 2.

γ)  Προς τη θέση 3.

δ)._Προς καµία από.τις.παρα                                                                                           

22.   Ένας µαθητής παρέδωσε στον καθηγητή του οκτώ (8) εργασίες, καθεµία από τις οποίες είχε έκταση ή 1 ή 2 σελίδες. Αν ο µαθητής παρέδωσε συνολικά 12 σελίδες, πόσες εργασίες ήταν δισέλιδες; α) Μία. β) ∆ύο. γ) Τρεις. δ) Τέσσερις.

ΚΕΙΜΕΝΟ 1 (αφορά τις ερωτήσεις: 23, 24 και 25):

«Οι διαιτολόγοι στην πλειοψηφία τους συµφωνούν ότι, αν τηρήσουµε κάποιες γενικές αρχές, µπορούµε να τρεφόµαστε υγιεινά. Αρχικά, η ποσότητα της τροφής (οι θερµίδες που παίρνουµε) πρέπει να είναι τόση ώστε να διατηρούµε το βάρος µας στα επιθυµητά όρια, λαµβάνοντας ταυτόχρονα όλα τα απαραίτητα θρεπτικά στοιχεία στις ποσότητες που απαιτούνται για τον καθέναν µας Η συνολική ποσότητα λίπους της διατροφής µας δεν πρέπει να υπερβαίνει το 30% των συνολικών µας ενεργειακών αναγκών. Επιπλέον, το 55% της διατροφής µας πρέπει να καλύπτεται από υδατάνθρακες, όπως είναι το ψωµί, το ρύζι, τα ζυµαρικά, οι πατάτες και τα όσπρια. Τέλος, πρέπει να περιορίσουµε το αλάτι, ενώ η κατανάλωση καφέ δεν πρέπει ποτέ να ξεπερνά τα τρία φλιτζάνια την ηµέρα».

 

23.    Σύµφωνα µε το κείµενο:

α) πάνω από το 55% της διατροφής µας πρέπει να αποτελείται από ψωµί και ζυµαρικά. β)  δεν πρέπει να τρώµε καθόλου αλάτι.

γ)  δεν έχουν όλοι οι άνθρωποι τις ίδιες ανάγκες σε θρεπτικά συστατικά.
δ)._διατροφή πλούσια σε λιπαρά συνεπάγεται αύξηση βάρους  

                                                                                                                         

24.    Σύµφωνα µε το κείµενο:

α) αν δεν τρως λίγο, δεν τρως υγιεινά.

β) τουλάχιστον το ένα τρίτο των αναγκών µας σε ενέργεια πρέπει να καλύπτεται από λιπαρές ουσίες.
γ)  ο καφές και το τσάι δεν πρέπει να καταναλώνονται σε µεγάλες ποσότητες.
δ) οι.υδατάνθρ_ακες_πρέπει να αποτελούν σημαντικό μέρος της διατροφής μας              

                                                                                                     

25.    Σύµφωνα µε το κείµενο:

α) το ρύζι και οι πατάτες πρέπει να καταναλώνονται σε περιορισµένες ποσότητες.
β)  τέσσερα φλιτζάνια καφέ την ηµέρα δεν αποτελούν µέρος µιας υγιεινής διατροφής.
γ)  ο συνδυασµός υδατανθράκων, καφέ και µικρού ποσοστού λίπους είναι απαραίτητος.
δ)  το αλάτι αυξάνει την αρτηριακή πίεση.      ___________________________________________________


ΚΕΙΜΕΝΟ
2 (αφορά τις ερωτήσεις: 26 και 27)
:

«Ο θόρυβος αποτελεί έναν από τους σηµαντικότερους παράγοντες υποβάθµισης του περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής των κατοίκων µιας περιοχής. Το πρόβληµα είναι εντονότερο στην Αθήνα και στον Πειραιά, καθώς το 60% των κατοίκων υφίσταται βιοµηχανική, κυκλοφοριακή και αστική ηχητική επιβάρυνση. Με όριο κινδύνου τα 70 ντεσιµπέλ, τρία εκατοµµύρια κάτοικοι του Λεκανοπεδίου εκτίθενται σε θορύβους έντασης 75 ντεσιµπέλ κατά µέσο όρο, ενώ στα κεντρικότερα σηµεία ο θόρυβος ξεπερνάει τα 100 ντεσιµπέλ».

 

26.    Σύµφωνα µε το κείµενο:

αη ηχητική επιβάρυνση σε Αθήνα και Πειραιά προέρχεται κατά 20% από τη λειτουργία εργοστασίων. β)  ο κυκλοφοριακός θόρυβος είναι ο πιο επικίνδυνος για την υγεία.

γ)  υπάρχουν κάτοικοι του Λεκανοπεδίου που εκτίθενται σε θορύβους άνω των 75 ντεσιµπέλ.
δ) ο θόρυβος αυξάνει το άγχος και επηρεάζει την ψυχική ηρεμία των κατοίκων μιας περιοχής  

                                                                                                   

27.    Σύµφωνα µε το κείµενο:

α)  θόρυβοι 55-60 ντεσιµπέλ είναι επικίνδυνοι. βοι αγροτικές περιοχές δεν έχουν πρόβληµα θορύβου.

γ)  τρία εκατοµµύρια κάτοικοι στην Αθήνα παραπονιούνται για τα υψηλά επίπεδα θορύβου.
δ)  η κίνηση των οχηµάτων συµβάλλει στο πρόβληµα θορύβου που αντιµετωπίζει η Αθήνα.

 

28.   Σε ποιες από τις προτάσεις (Α-Β) γίνεται ορθή χρήση της υπογραµµισµένης λέξης µε βάση τα
συµφραζόµενα;         Α. Τα αιτήµατα των απεργών είναι δίκαια και οφείλουν να εισακουστούν.
Β. Η βλάβη που παρουσιάστηκε οφείλεται σε ελαττωµατικό εξάρτηµα.
α)  Σε καµία.
β)  Και στις δύο.
γ)  Μόνο στην Α.
δ)._Μόνο_στη_Β.


29.    Στις εξετάσεις συµµετέχουν όλοι........................ ηλικίας.

α) ανεξαρτήτου
β) ανεξάρτητοι
γ)  ανεξαρτήτως
δ) ανεξάρτητης

 

30.    Θα ήθελα.................... να καταθέσω και τη δική µου άποψη για το θέµα.

α) επ' ευκαιρία
β) επ' ευκαιρίας
γ)  επί την ευκαιρία
δ)_επειδ' ευκαι_ρία

 

31.    Η πορεία διαµαρτυρίας µετετράπη σε εξέγερση.......................... καταστολής.

α) ενάντια των δυνάµεων
β)  εναντίον των δυνάµεων
γ)  εναντίον στις δυνάµεις
δεναντίων των_δυνάµεων

 

32.    Η θητεία των µελών του Συµβουλίου παρατείνεται............................ µέχρι το διορισµό νέων.

α) αυτόνοµα

β) αυτεπάγγελτα

γ)  αυτοδίκαια

δ) αυτεξούσια

 

33.    Σε περίπτωση επαφής µε τα µάτια ..................       η πλύση µε άφθονο νερό.

α) συνίσταται

β)  συνιστάται

γ)  συνιστάτε

δ) συστήνετε

 

ΚΕΙΜΕΝΟ 3 (αφορά τις ερωτήσεις: 34, 35 και 36):

«Η προστασία του περιβάλλοντος έχει καθοριστική σηµασία για την ποιότητα ζωής των σηµερινών και των µελλοντικών γενεών. Αποτελεί βασική επιδίωξη ο συνδυασµός της προστασίας του περιβάλλοντος µε τη συνεχή οικονοµική ανάπτυξη κατά έναν βιώσιµο µακροπρόθεσµα τρόπο. Με δεδοµένη την αλλαγή του κλίµατος, η πρόκληση αυτή γίνεται ακόµη εντονότερη. Η περιβαλλοντική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) βασίζεται στην πεποίθηση ότι η ύπαρξη υψηλών περιβαλλοντικών προτύπων τονώνει την καινοτοµία και τις επιχειρηµατικές δυνατότητες και ότι η οικονοµική µε την περιβαλλοντική πολιτική πρέπει να είναι στενά συνδεδεµένες».

 

34.    Σύµφωνα µε το κείµενο:

α)  η εφαρµογή υψηλών περιβαλλοντικών προτύπων αποτελεί υποχρέωση όλων των επιχειρήσεων.
β)  η αλλαγή του κλίµατος επηρεάζει αρνητικά την επιχειρηµατικότητα στην ΕΕ.
γ)   η ποιότητα ζωής µας επηρεάζεται καθοριστικά από τη φροντίδα που δείχνουµε για το περιβάλλον.
δ) η_οικονοµική ανάπτυξη είναι.µια µακροπρόθεσµη_διαδικασία

 

35.    Σύµφωνα µε το κείµενο:

αο µόνος τρόπος για να προστατεύσουν οι επιχειρήσεις το περιβάλλον είναι η υιοθέτηση καινοτοµιών.
βη επιχειρηµατικότητα των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων θα επηρεάσει την ποιότητα ζωής στο µέλλον.
γ)  οι πολιτικές της ΕΕ για το περιβάλλον έχουν ως βασικό στόχο τη συνεχή οικονοµική ανάπτυξη.
δ) _η_θέσπιση_ υ_ψ_ηλών περ ιβαλλοντικώ ν προτύπων από _τ_ην_Ε]Ε δίνει έναυσµα για .κανοτοµ ία

 

36.    Σύµφωνα µε το κείµενο:

α)  η οικονοµική ανάπτυξη βασίζεται στην καινοτοµία των επιχειρήσεων.

β)  το ζητούµενο είναι η οικονοµική ανάπτυξη να συµβαδίζει µε την προστασία του περιβάλλοντος.
γ)  το κλίµα αλλάζει επειδή δεν υιοθετούνται υψηλά περιβαλλοντικά πρότυπα από τις επιχειρήσεις.
δ)  οι Ευρωπαίοι του σήµερα και του αύριο έχουν υποχρέωση να προστατεύουν το περιβάλλον

 

37.    Ποια από τις παρακάτω πηγές ενέργειας ∆ΕΝ είναι ανανεώσιµη;

α)  Η γεωθερµία.

βΟι υδατοπτώσεις.

γ)  Το φυσικό αέριο.

δ) Ο άνεµος.

 

38.    Ποια από τις παρακάτω µονάδες µέτρησης ∆ΕΝ ταιριάζει µε τις υπόλοιπες;

α)  Η ίντσα.

β)  Η γιάρδα.

γ)  Το στρέµµα

δ)._Τ_ο_µίλι.

 

39.    Για να εκδηλωθεί πυρκαγιά απαιτείται η συνδροµή τριών παραγόντων:

α)  θερµότητα, φως, καύσιµη ύλη.
β)  καύσιµη ύλη, έλλειψη οξυγόνου, θερµότητα.
γ)  οξυγόνο, θερµότητα, καύσιµη ύλη.
δ)._φως, θερµότητα, νερό.

 

40.   Ένας άνδρας έχει βάρος 80 κιλά στη Γη. Πόσο βάρος θα είχε στη Σελήνη;

α)  Πάνω από 80 κιλά.
β)  Κάτω από 80 κιλά.
γ)  Ακριβώς 80 κιλά.
δ) Μη_ενικό βάρος

 

41.   Στο Σίδνεϋ της Αυστραλίας:

α) ο Ιούλιος είναι θερινός µήνας.
β)  ο Ιούλιος είναι χειµερινός µήνας.
γ)  ο Ιανουάριος είναι χειµερινός µήνας.
δ).όλοι οι_µήνες_είναι θερινοί

 

42.   Ποια είναι η σωστή αντιστοιχία µεταξύ των:

1. Αίνος                2. Εύηνος                   3. Άγιος Ευστράτιος          4. Μυτιλήνη

και των:

Α. νησί                 Β. πόλη                     Γ. βουνό                           ∆. ποτάµι

 

α) 1Γ, 2∆, 3Β, 4Α

β) 1∆, 2Γ, 3Α, 4Β

γ) 1Α, 2Γ, 3Β, 4∆

δ) 1Γ,_2∆, 3Α, 4Β

 

43.   Η Εκκλησία του ∆ήµου κατά την αρχαιότητα ήταν:

α)  ο κατεξοχήν χώρος τέλεσης µυστηρίων προς τιµήν του ∆ιονύσου και της Αθηνάς.
β)  η συνέλευση των Αθηναίων πολιτών.
γ)   µαντείο.
δ) χώρος_διαπαιδαγώγησης των νέων

 

44.   Πόσα γραπτά κείµενα αποδίδονται στο Σωκράτη;

α) ∆έκα.

β) Τρία.

γ) Ένα.

δ)  Κανένα.

 

45.   Κατατάξτε µε χρονολογική σειρά τα µνηµεία (Α-∆) ξεκινώντας από το παλαιότερο:

Α. ο Παρθενώνας                                                           Γ. ο Λευκός Πύργος της Θεσσαλονίκης

Β. το ανάκτορο της Κνωσού                                           ∆. η Αγιά Σοφιά στην Κωνσταντινούπολη

α)  Β - Γ - ∆ - Α

β)  Β - Α - ∆ - Γ

γ)  Α - Β - ∆ - Γ

δ) ._Β - Α -_Γ_-__

 

ΚΕΙΜΕΝΟ 4 (αποτελείται από τέσσερα επιµέρους αποσπάσµατα [Α-∆] και αφορά τις ερωτήσεις 46 και 47): Α. Η Ελλάδα, όσον αφορά το προσδόκιµο ζωής, το 1991 κατατασσόταν µεταξύ των χωρών της ΕΕ στη 2η θέση (µε 77,35 έτη) µετά την Ιταλία (µε 78,25 έτη), το 2001 έπεσε στην 7η και το 2004 στην 11η θέση (µε 79,05 έτη). Β. Το κέρδος στο προσδόκιµο ζωής των Ελλήνων δεν οφείλεται σε βελτίωση του προσδόκιµου ζωής των ενηλίκων. Γ. Η Ελλάδα καταλαµβάνει όλο και πιο χαµηλή θέση όσον αφορά το προσδόκιµο ζωής ανάµεσα στις χώρες της ΕΕ. ∆. Οι Έλληνες έρχονται δεύτεροι στην Ευρώπη όσον αφορά το κάπνισµα και την παχυσαρκία, δεν ασκούνται σε ποσοστό 40% του ενήλικου πληθυσµού και δεν κάνουν τις βασικές προληπτικές εξετάσεις.

 

46.   Το απόσπασµα Α αναφέρει ότι η Ελλάδα από τη 2η θέση που κατείχε το 1991 βρέθηκε στην 11η το 2004, παρ' ότι το προσδόκιµο ζωής αυξήθηκε. Είναι δυνατόν να συµβαίνει κάτι τέτοιο;

α)  Ναι, γιατί όσο υψηλότερο είναι το προσδόκιµο ζωής τόσο χαµηλότερη είναι η σειρά κατάταξης.
β)  Ναι, γιατί µε τα χρόνια µπορεί στην Ελλάδα να αµβλύνθηκε το πρόβληµα της υπογεννητικότητας.
γ)   Ναι, γιατί σε άλλες χώρες της ΕΕ µπορεί το προσδόκιµο ζωής να σηµείωσε πολλαπλάσια αύξηση.
δ) Όχι, η µόνη λο γική εξήγηση_ είναι_ότι_υπάρχει_κάποιο λάθος στα αριθµητικά δεδοµένα

 

47.   Ποια από τα συµπεράσµατα (1-2) είναι εσφαλµένα ή αυθαίρετα βάσει των αποσπασµάτων (Α-∆);

1.               Οι περισσότερες Ευρωπαίες ασκούνται περισσότερο από τις Ελληνίδες και καπνίζουν λιγότερο.

2.               Το προσδόκιµο ζωής των Ελλήνων βελτιώθηκε χάρη στις αναβαθµισµένες υπηρεσίες υγείας. α)  Κανένα.

β)  Μόνο το 1.
γ)  Μόνο το 2.
δ)  Και το 1 και το 2.

 

48.   Κατατάξτε µε χρονολογική σειρά τα ιστορικά γεγονότα (Α-∆) ξεκινώντας από το παλαιότερο:

Α. η διακήρυξη της Αµερικάνικης Ανεξαρτησίας               Γ. η Οκτωβριανή Επανάσταση

Β. η Γαλλική Επανάσταση                                            ∆. η Ελληνική Επανάσταση του ΄21

α) Α - Β - Γ - ∆

β)  Β - Α - ∆ - Γ

γ)  Α - Β - ∆ - Γ

δ) ∆ -.Α.- Γ.-_Β

 

49.   Ποιος ήταν ο τελευταίος αυτοκράτορας του Βυζαντίου, γνωστός στη λαϊκή παράδοση ως ο
«Μαρµαρωµένος Βασιλιάς»;

α) Ο Κωνσταντίνος ΙΑ' ο Παλαιολόγος.

β)  Ο Αλέξιος Α.

γ)  Ο Βασίλειος Β' ο «Βουλγαροκτόνος».
δ) Ο Ιουστινιανός

 

50.    Ο πίνακας του Πικάσο «Γκερνίκα» (ή «Γκουέρνικα») έχει ως θέµα:

α)  την προσωπογραφία της Γκερνίκα, µούσας του Πικάσο.

β)  το βοµβαρδισµό της πόλης Γκερνίκα από τους Γερµανούς στη διάρκεια του Ισπανικού Εµφυλίου.
γ)   την καταστροφή της φύσης και τα εγκλήµατα κατά της ανθρωπότητας.
δ) ένα τ_οπίο_της πόλης Γκερνίκα με βροχή και ομίχλη 

 

51.    Κατατάξτε µε χρονολογική σειρά τα έργα (Α-∆) ξεκινώντας από το παλαιότερο:

Α. Ερµής του Πραξιτέλη Β. Μόνα Λίζα του Ντα Βίντσι Γ. Ιθάκη του Καβάφη ∆. 5η Συµφωνία του Μπετόβεν

α) ∆ - Γ - Β - Α

β) Α - Β - ∆ - Γ

γ)  Α - ∆ - Β - Γ

δ) Β - Α -_Γ_-_

 

52.    Τι γράφει η επιγραφή στον τάφο του Ν. Καζαντζάκη;

α)  Θέλει αρετήν και τόλµην η ελευθερία. β) Όπου και να ταξιδέψω η Ελλάδα µε πληγώνει.

γ)   Σα βγεις στον πηγαιµό για την Ιθάκη, να εύχεσαι να 'ναι µακρύς ο δρόµος.
δ) ∆εν ελπίζω_τίποτα.

 

53.    «Μια από τις κύριες αρµοδιότητες του ΑΣΕΠ είναι η επιλογή τακτικού προσωπικού σε φορείς του
δηµόσιου τοµέα». Στην πρόταση εντός εισαγωγικών:

α)  το γράµµα «ιώτα» εµφανίζεται 13 φορές.
β)  το γράµµα «όµικρον» εµφανίζεται 15 φορές.
γ)  το γράµµα «άλφα» εµφανίζεται 9 φορές.
δ)  το γράµµα «έψιλον» εµφανίζεται 8 φορές

 

ΚΕΙΜΕΝΟ 5 (αφορά τις ερωτήσεις 54, 55 και 56):

«Παρά τις προσπάθειες που έχουν καταβληθεί µε µέτρα απλούστευσης των διαδικασιών, το κανονιστικό πλαίσιο τηςηµόσιαςιοίκησης (∆∆), κυρίως όσον αφορά τις συναλλαγές των δηµόσιων υπηρεσιών µε τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται από πολυπλοκότητα. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασµό µε την ύπαρξη απαρχαιωµένων ρυθµίσεων, που δεν έχουν προσαρµοστεί στα σύγχρονα τεχνολογικά δεδοµένα και τις νέες κοινωνικο-οικονοµικές απαιτήσεις, έχει ως αποτέλεσµα να επιβαρύνονται οι συναλλασσόµενοι µε τις δηµόσιες υπηρεσίες (είτε πρόκειται για πολίτες είτε πρόκειται για επιχειρήσεις) µε υπέρογκο διαχειριστικό κόστος για τη συµµόρφωσή τους µε τις ρυθµίσεις. Το διαχειριστικό αυτό κόστος συνιστά σοβαρό ανασταλτικό παράγοντα για την επιχειρηµατικότητα, τις επενδύσεις και την οικονοµική ανάπτυξη σε ό,τι αφορά τις συναλλαγές των επιχειρήσεων µε το κράτος, αλλά και σε ό,τι αφορά τις συναλλαγές των πολιτών».

 

54.    Αξιολογήστε το περιεχόµενο των προτάσεων (Α-Β) σε σχέση µε όσα αναφέρει το κείµενο:

Α. Το καθεστώς που διέπει τις συναλλαγές µε τη ∆∆ αποθαρρύνει την ανάπτυξη επιχειρηµατικότητας.
Β. Ο πολίτης βρίσκεται αντιµέτωπος µε τη γραφειοκρατία σε κάθε συναλλαγή του µε το ∆ηµόσιο.
α) Α: σωστό                                          &     Β: σωστό
β) Α: δεν προκύπτει από το κείµενο     &     Β: σωστό
γ)  Α: σωστό                                          &     Β: δεν προκύπτει από το κείµενο
δ) Α: λάθος &_._Β: σωστό

 

55.    Αξιολογήστε το περιεχόµενο των προτάσεων (Α-Β) σε σχέση µε όσα αναφέρει το κείµενο:

Α. Όταν πολίτες και επιχειρήσεις δε συµµορφώνονται µε τους νόµους, επιβαρύνονται µε πρόστιµο.
Β. ∆εν έχουν γίνει ενέργειες προκειµένου να περιοριστεί η πολυπλοκότητα των διαδικασιών της ∆∆.
α) Α: δεν προκύπτει από το κείµενο     &     Β: δεν προκύπτει από το κείµενο
β) Α: δεν προκύπτει από το κείµενο     &     Β: λάθος
γ)  Α: σωστό                                          &     Β: σωστό
δ) Α: λάθος_______________________ &_._Β:_σωστό

 

56.    Αξιολογήστε το περιεχόµενο των προτάσεων (Α-Β) σε σχέση µε όσα αναφέρει το κείµενο:

Α. Το υφιστάµενο κανονιστικό πλαίσιο της ∆∆ αποτελεί τροχοπέδη για την οικονοµική ανάπτυξη.
Β. Ο τρόπος που λειτουργεί η ∆∆ δεν ανταποκρίνεται πάντα στις σύγχρονες απαιτήσεις της κοινωνίας.
α) Α: σωστό                                          &     Β: σωστό
β) Α: δεν προκύπτει από το κείµενο     &     Β: σωστό
γ)  Α: σωστό                                          &     Β: δεν προκύπτει από το κείµενο
δ) Α: λάθος_______________________ &    Β: λάθος

 

57.    Από τα 500 µέλη ενός συλλόγου το 40% ήταν γυναίκες κι από αυτές το 1/5 έκαναν σκι. Αν οι άνδρες
που έκαναν σκι ήταν 2πλάσιοι από τις αντίστοιχες γυναίκες, πόσοι άνδρες έκαναν σκι;

α) 40. β)  80. γ)   120. δ)  200.

58.    Εάν το άθροισµα των 4, 8 και x είναι 15, τότε ο µέσος όρος των 4, 8 και x είναι:

α) 3. β) 4. γ) 5. δ)  6.

 

59.    Ο µέσος µισθός των 30 διοικητικών υπαλλήλων ενός οργανισµού είναι 1.000 ευρώ, ενώ ο µέσος
µισθός των 20 υπαλλήλων επιστηµονικού προσωπικού του οργανισµού είναι 1.500 ευρώ. Ο µέσος
µισθός των 50 υπαλλήλων του οργανισµού είναι τότε:

α)  1.200 ευρώ.
β)   1.250 ευρώ.
γ)   1.300 ευρώ.
δ)._κανένας_από_τους παραπάνω.

 

60.    Σε αγώνα δρόµου 3 χιλιοµέτρων η Φρόσω και η Χαρά τρέχουν µε ταχύτητες 5 και 6 µέτρων το
δευτερόλεπτο αντίστοιχα. Αν ξεκινήσουν ταυτόχρονα από την αφετηρία, πόσο θα απέχει η Φρόσω
από τη γραµµή τερµατισµού τη στιγµή που η Χαρά ολοκληρώνει τον αγώνα;

α)  500 µέτρα.

β)  600 µέτρα.

γ)   1.000 µέτρα.

δ)   1.200 µέτρα.

 

61.    Σε σύνολο 320 πρωτοετών φοιτητών 40 γνωρίζουν και αγγλικά και γαλλικά, 80 γνωρίζουν µόνο
γαλλικά και 120 γνωρίζουν µόνο αγγλικά. Προκύπτει ότι δε γνωρίζουν ούτε αγγλικά ούτε γαλλικά:

α) λιγότεροι από 40 φοιτητές.
β)  40 φοιτητές.
γ)  80 φοιτητές.
δ)._περισσότεροι από 80 φοιτητέ_ς.

 

62.    Για την αρχειοθέτηση 50 αιτήσεων ένας υπάλληλος χρειάζεται 2 ώρες, ένας άλλος 3 ώρες και ένας
τρίτος 6 ώρες. Αν εργαστούν και οι τρεις µαζί, σε πόσες ώρες θα αρχειοθετήσουν 300 αιτήσεις;

α) Σε 4 ώρες.

β) Σε 5 ώρες.

γ) Σε 6 ώρες.

δ) Σ_ε_1_1 .ώρες..

 

Οι επόµενες δύο ερωτήσεις (63 και 64) αναφέρονται στον παρακάτω ΠΙΝΑΚΑ:

ΠΙΝΑΚΑΣ: Λόγοι χρήσης του ∆ιαδικτύου ανά περιοχή και φύλο (Α: άνδρες, Γ: γυναίκες) σε ποσοστά (%) χρηστών

 

ΛΟΓΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟΥ

ΑΘΗΝΑ

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

 

Α

Γ

Α

Γ

Α

Γ

Α

Γ

Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο

77,4

73,3

70,7

68,5

67,3

62,2

63

63,1

Ταξιδιωτικές υπηρεσίες

42,4

49,7

46,2

38,2

37,8

38,4

26,9

42,2

Εγκατάσταση λογισµικού

37,3

21,9

43,5

22,6

34,5

17,7

21,9

17,3

Αναζήτηση εργασίας

15,2

23,2

14,5

22,7

13,5

18,4

14,8

15,8

Ψυχαγωγία

48,5

42,2

54,9

38,6

45,9

37,3

42,1

40,3

Αγορά προϊόντων

20,5

15,8

20,9

11,7

22,6

15,1

19,4

9,4

 

63.     Σύµφωνα µε τον ανωτέρω πίνακα ισχύει ότι:

α) διπλάσιοι άνδρες από γυναίκες χρησιµοποιούν το ∆ιαδίκτυο για αγορά προϊόντων.

β)  στην Αθήνα και στις αγροτικές περιοχές το ∆ιαδίκτυο χρησιµοποιείται για ταξιδιωτικές υπηρεσίες από µεγαλύτερο ποσοστό γυναικών έναντι ανδρών.
γ)   ίδιο ποσοστό γυναικών και ανδρών στην Αθήνα χρησιµοποιούν το ∆ιαδίκτυο για ψυχαγωγία.
δ)  στ η Θεσ/νίκη οι άνδρες χρ_ησιµοποιο_ύν λιγότερο από τις γυναίκες το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο

 

64.     Σύµφωνα µε τον ανωτέρω πίνακα ισχύει ότι:

α)  µικρό ποσοστό παιδιών χρησιµοποιούν το ∆ιαδίκτυο.

β)  η αναζήτηση εργασίας µέσω ∆ιαδικτύου είναι ο πιο σηµαντικός λόγος χρήσης του.

γ)   µεγαλύτερο ποσοστό γυναικών έναντι ανδρών αφιερώνουν χρόνο στο ∆ιαδίκτυο.

δ)  στη Θεσ/νίκη µικρότερο ποσοστό γυναικών έναντι ανδρών χρησιµοποιούν το ∆ιαδίκτυο για ψυχαγωγία.

 

Οι επόµενες δύο ερωτήσεις (65 και 66) αναφέρονται στο παρακάτω ΙΣΤΟΓΡΑΜΜΑ:

 

 

65.    Από τη µελέτη του ιστογράµµατος προκύπτει ότι:

α) άνω του 60% των µισθωτών µε µηνιαίες αποδοχές κάτω από 500 € είναι άνδρες. β)  το 60% των µισθωτών είναι άνδρες.

γ)   7 στους 10 µισθωτούς µε µηνιαίες αποδοχές 1.501 και άνω είναι άνδρες.
δ) ακριβώς_το ίδιο_ποσοστό ανδρών και γυναικών έχουν μηνιαίες αποδοχές μέταξύ 1.001 € και 1.250 €

 

66.    Από τη µελέτη του ιστογράµµατος προκύπτει ότι:

αυψηλότερο ποσοστό γυναικών έναντι ανδρών έχει µηνιαίες αποδοχές από 751 µέχρι 1.500.

β)  το 40% των γυναικών είναι ελεύθεροι επαγγελµατίες.

γ)  άνω του 60% των µισθωτών µε µηνιαίες αποδοχές 751-1.000€ είναι άνδρες.

δ)  το 70% των µισθωτών µε µηνιαίες αποδοχές που δεν υπερβαίνουν τα 250€ είναι άνδρες.

67.    Το εµβαδόν της σκιασµένης επιφάνειας
του ρόµβου είναι ίσο µε:

 

α) 26 τ.µ.

β) 30 τ.µ.

γ) 32 τ.µ. _

δ)  3_4 τ._µ.

 

68.    Ποιο είναι το µήκος της πλευράς ενός τετραγωνικού οικοπέδου 2,5 στρεµµάτων;

α) 25 µέτρα. β)  50 µέτρα. γ)   125 µέτρα. δ)  250.µέτρα.

 

69.    Έχουµε δύο ορθογώνια οικόπεδα (Α-Β). Το Α έχει 2πλάσιο µήκος και 4πλάσιο πλάτος από το Β. Αν
το εµβαδόν του Β είναι 1 στρέµµα, τότε το εµβαδόν του Α είναι µεγαλύτερο από του Β κατά:

α)6 στρέµµατα.
β)7 στρέµµατα.
γ) 8 στρέµµατα.

δ)  1_2 στρέµµατα

.__________________________________________________________________________

70.    Ένα περίπτερο βρίσκεται 4 χιλιόµετρα (km) δυτικά από το σπίτι της Ελένης. Η Άννα µένει 6 km
βόρεια από το σπίτι της Ελένης και 4 km δυτικά του ιατρείου του Λευτέρη. Ποια είναι η απόσταση
σε ευθεία γραµµή από το περίπτερο στο ιατρείο του Λευτέρη;

α)  12 km. β)   10 km. γ)  8 km. δ) _5_km_.

 

71. To ορθογώνιο παραλληλεπίπεδο του σχήµατος αποτελείται από 4 κυβάκια ίσου µεγέθους, καθένα από τα οποία έχει µόνο µία από τις 6 επιφάνειές του βαµµένη µπλε. Ποιο είναι το µεγαλύτερο µέρος της συνολικής επιφάνειας του στερεού παραλληλεπίπεδου που θα µπορούσε να είναι µπλε;

 

α)  Το ένα έκτο (1/6).

βΤο ένα τέταρτο (1/4).

γ)  Το ένα δεύτερο (1/2).

δ)  Τα δύο τρίτα (2/3).

72.Το ρολόι ενός ∆ηµαρχείου χτυπά τις ολόκληρες ώρες ως εξής: 1 κτύπο στη µία η ώρα, 2 κτύπους στις δύο, 3 κτύπους στις τρεις... και 12 κτύπους στις δώδεκα. Όλες τις µισές ώρες τις χτυπά µε 1 κτύπο µόνο. Πόσα κτυπήµατα θα κάνει σε ένα 24ωρο;

α)  90.

β)   180.

γ)   144.
δ)   156.

 

73.Ο Αλέκος είναι νεότερος του Κώστα κατά 3 χρόνια. Η Μαρία γεννήθηκε 2 χρόνια πριν από τη Βάσω. Ο Κώστας ήταν 3 ετών όταν γεννήθηκε η Βάσω. Ποιο από τα παρακάτω είναι λάθος;

α)  Ο Κώστας είναι µεγαλύτερος από τον Αλέκο και από τη Βάσω αλλά µικρότερος από τη Μαρία.
β)  Ο Αλέκος και η Βάσω είναι συνοµήλικοι.
γ)   Η Μαρία είναι µικρότερη από τον Κώστα.
δ) Η Μαρία εί ναι µεγαλύτερη από τον Αλέκο

 

74.Η Θεσσαλονίκη είναι 1 ώρα µπροστά από το Μιλάνο και από τη Βιέννη και 2 ώρες µπροστά από τη Γλασκόβη. Η Βιέννη είναι 1 ώρα πίσω από το Βουκουρέστι, 1 ώρα µπροστά από το Γιβραλτάρ και 2 ώρες πίσω από τη Μόσχα. Ισχύει τότε ότι:

α)  όταν η ώρα στη Βιέννη είναι 07:00, στη Μόσχα είναι 05:00 και στη Γλασκόβη 08:00.
β)  το Μιλάνο είναι 2 ώρες πίσω από τη Μόσχα και 1 ώρα µπροστά από το Γιβραλτάρ.
γ)   η Θεσσαλονίκη και το Βουκουρέστι είναι 2 ώρες πίσω από το Γιβραλτάρ.
δ).η Γλασκόβη_είν_αι_3 ώρες πί_σω  από το Βουκουρέστι και από τη Μόσχα

                                                                                                        

75.Τα αεροσκάφη Α, Β, Γ, ∆, Ε περιµένουν να απογειωθούν. Βάσει εντολής, το Ε θα απογειωθεί πριν από το Α και µετά το ∆, ενώ το Γ θα απογειωθεί µετά τα Α και Β. Εποµένως, είναι βέβαιο ότι:

α) το Β θα απογειωθεί πρώτο. β) το ∆ θα απογειωθεί πρώτο. γ)  το Ε θα απογειωθεί πρώτο.

δ).το Γ θα απογειωθεί.τελευταίο.

 

76.Στην παρακάτω ακολουθία ποια διάταξη είναι η επόµενη;

77.   Ο επόµενος αριθµός στη σειρά:85, 67, 51, 37, 25, .........  είναι το:

α)  12.

β)   13.

γ)   15.

_δ)._18

 

78.   Το κέντρο βάρους του διπλανού αντικειµένου βρίσκεται:

α) στη θέση Α.

β) στη θέση Β.

γ)  στη θέση Γ.

δ) σε καµία από τις παραπάνω θέσεις.


Οι επόµενες τρεις ερωτήσεις (79 έως 81) αναφέρονται στο παρακάτω ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ. Να επιλέξετε την ορθή απάντηση µε βάση τα δεδοµένα του διαγράµµατος σε συνδυασµό µε τις πληροφορίες που σας δίνονται στην εισαγωγική παράγραφο και µε τις επιµέρους εκφωνήσεις των σχετικών ερωτήσεων.

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ: Εταιρεία διοργανώνει κάθε χρόνο σεµινάρια επιµόρφωσης 2µηνης και 4µηνης διάρκειας. Κάθε υπάλληλος δικαιούται να συµµετάσχει σε δύο το πολύ σεµινάρια κατ' έτος η συνολική διάρκεια των οποίων δεν µπορεί να ξεπερνάει τους 6 µήνες. Στους αποφοίτους των σεµιναρίων χορηγείται στο τέλος του έτους εφάπαξ επίδοµα επιµόρφωσης, το ύψος του οποίου διαµορφώνεται ανάλογα µε το χρόνο συµµετοχής τους στα σεµινάρια όπως φαίνεται στο παρακάτω διάγραµµα:


79.    Η εταιρεία µε το σύστηµα επιδοτούµενης επιµόρφωσης που εφαρµόζει επιβραβεύει:

α)  όλους τους υπαλλήλους που εγγράφονται στα σεµινάρια επιµόρφωσης.

βόσους υπαλλήλους δηλώνουν συµµετοχή σε σεµινάρια επιµόρφωσης 2µηνης τουλάχιστον διάρκειας.
γ)   όλους τους υπαλλήλους που ολοκληρώνουν ένα σεµινάριο επιµόρφωσης το χρόνο.
δόσους υπαλλήλους αφιερώ νουν πάνω από 6 µ ήνες το χρόνο για.επιµόρφωση

 

80.    Αξιολογήστε το περιεχόµενο των προτάσεων (Α-Β):

Α. Μεγαλύτερο επίδοµα λαµβάνει κάποιος αν ολοκληρώσει δύο 2µηνα παρά ένα 4µηνο σεµινάριο.
Β. Οι υπάλληλοι δεν επιτρέπεται να παρακολουθούν παράλληλα δύο σεµινάρια.
α) Α: σωστό________________________________________ &     Β: σωστό
β) Α: λάθος________________________________________ &    Β: λάθος
γ)  Α: αβέβαιο, λόγω ανεπάρκειας πληροφοριών    &     Β: λάθος
δ)._Α_:. λάθος________________________________ .&_.Β: αβέβ.αιο, λόγω ανεπάρκειας πληροφοριών

 

81.    Ποιο είναι το ανώτατο επιτρεπόµενο ύψος επιδόµατος επιµόρφωσης κατ' έτος;

α)  600€.
β)  800€.
γ)   1.000€
_______ δ)   1.200 

 

82.    Σήµερα είναι τα 14α γενέθλια της Λένας και τα 44α γενέθλια της µητέρας της. Σε πόσα χρόνια από
σήµερα η µητέρα της Λένας θα έχει τη διπλάσια ηλικία από την ηλικία που θα έχει τότε η Λένα;

α) Σε 12. β) Σε 14. γ) Σε 16. δ) _Σε_18.

 

83.    Ο Μάνος αµείβεται καλύτερα από τη Ρένα. Η Ρένα αµείβεται χειρότερα από το Νίκο. Εποµένως:

α)  ο Μάνος αµείβεται καλύτερα από το Νίκο.
β)  ο Μάνος αµείβεται χειρότερα από το Νίκο.
γ)   ο Μάνος αµείβεται εξίσου καλά µε το Νίκο.
______ δδεν .µπορεί να προσδιο.ρ ιστ_εί_η_σχέση_µ_ετ_αξύ_ της αµοιβής του Μάνο_ υ και τ ης_ αµοιβής του Νίκο υ

 

84.   Στο ανεµολόγιο του σχήµατος σε ποιο αριθµό αντιστοιχεί η νοτιοδυτική διεύθυνση;

α) Στο 1.

β) Στο 3.

γ) Στο 5. _

δ)._Στο 7.


85.    Πέντε πελάτες εξυπηρετούνται αυτή τη στιγµή ατοµικά στα πέντε ταµεία που διαθέτει µια τράπεζα.
Είσαστε ο τέταρτος στην ενιαία και µοναδική ουρά αναµονής. Πόσοι πελάτες πρέπει να
ολοκληρώσουν την ατοµική τους εξυπηρέτηση για να αρχίσει η δική σας;

α) Τρεις.
β) Τέσσερις.
γ)  Πέντε.
 δ)._Περισσότεροι από πέν_τε.

 

86.    Στο σχήµα 1 το ζάρι περιστρέφεται σταδιακά µε την ίδια πάντα φορά, φανερώνοντας σε κάθε στροφή
µια νέα του πλευρά και κρύβοντας µια άλλη. Ποιο από τα ζάρια (Α-∆) του σχήµατος 2 απεικονίζει το
ζάρι του σχήµατος 1 µετά και την τρίτη στροφή;

 


87.Ο Άρης, ο Βασίλης και ο Γιώργος έχουν θέσεις λογιστή, ταµία και θυρωρού στη Νοµαρχία και η ηλικία τους είναι 25, 30 και 35 ετών. Ο λογιστής, που δεν λέγεται Βασίλης, είναι 10 χρόνια µεγαλύτερος από το Γιώργο, που δεν είναι θυρωρός. Πώς λέγεται ο λογιστής, ο ταµίας και ο θυρωρός και ποια είναι η ηλικία τους;

α) Λογιστής-Γιώργος-30 ετών & Ταµίας-Βασίλης-25 ετών και θυρωρός Αρης 35 ετών

β) Λογιστής-Άρης-35 ετών & Ταµίας-Γιώργος-30 ετών και θυρωρός Βασίλης 2 ετών

γ) Λογιστής-Άρης-35 ετών & Ταµίας-Γιώργος-25 ετών και θυρωρός Βασίλης 30 ετών

δ) Λογιστής-Βασίλης-35 ετών   & Ταµίας-Άρης-25 ετών και θυρωρός Γιώργος 30 ετών

 

88.   Ποιο από τα σχήµατα (Α-∆) συµπληρώνει το Χ σχηµατίζοντας ένα πλήρες τετράγωνο;

α) Το Α.

β) Το Β.

γ) Το Γ.

δ)_Το_∆.

 

89.Μία αντλία αδειάζει µια υδατοδεξαµενή διαστάσεων   8 x 8 x 8 µέτρα σε 8 ηµέρες. Πόσες ηµέρεςχρειάζεται για να αδειάσει µία υδατοδεξαµενή διαστάσεων 4 x 4 x 4 µέτρα;

α)  1 ηµέρα.

β) 2 ηµέρες.

γ)  3 ηµέρες.
δ) 4 ηµέρες.

 

90.   Πόσοι µικροί κύβοι χρειάζονται για να συµπληρωθεί ο κύβος του σχήµατος;

α)  12.

β) 13.

γ) 14. _

δ)   1_5._


Οι επόµενες δύο ερωτήσεις (91 και 92) αναφέρονται στο παρακάτω ΣΕΝΑΡΙΟ. Να επιλέξετε την ορθή απάντηση µε βάση τα δεδοµένα του σεναρίου σε συνδυασµό µε όσα αναφέρονται στις επιµέρους εκφωνήσεις των σχετικών ερωτήσεων. Κάθε ερώτηση πρέπει να απαντηθεί ανεξάρτητα από την άλλη.

ΣΕΝΑΡΙΟ: Σε οκταθέσιο λεωφορείο διατίθενται θέσεις σε έξι επιβάτες: τους Α, Β, Γ, ∆, Ε, και Ζ. Το

λεωφορείο έχει τέσσερις σειρές καθισµάτων (αριθµηµένες από το 1 µέχρι το 4) και κάθε σειρά έχει δύο θέσεις. Η

διάθεση των θέσεων ακολουθεί τους εξής περιορισµούς:

▪ Ο Α πρέπει να κάθεται µόνος του σε µία σειρά.     ▪ Ο Γ δεν µπορεί να κάθεται στην ίδια σειρά µε τον Ε.

▪ Ο Β πρέπει να κάθεται στην ίδια σειρά µε τον ∆.   ▪ Στις σειρές 1 και 3 πρέπει να κάθεται ένας µόνο επιβάτης.

 

91.    Στην ίδια σειρά µε τον Γ µπορεί να καθίσει:

α) ο Α.

β) ο Β.

γ) ο ∆.

δ)  ο Ζ.

 

92.    Αν ο Γ και ο Ζ έπρεπε να καθίσουν µαζί στην ίδια σειρά, τότε στη σειρά 3 θα µπορούσε να καθίσει:

α) ο Β.

β) ο ∆.

γ) ο Ε.

δ)  ο Ζ.

93.    Σε σύνολο 200 ατόµων: 100 είναι Έλληνες, 60 είναι ξανθοί, 95 είναι γυναίκες και 40 έχουν µυωπία. Ο
µέγιστος δυνατός αριθµός ξανθών Ελληνίδων γυναικών µε µυωπία είναι:

α) 40.

β) 60.

γ) 95.

δ)   100.

 

94.    Σε σύνολο 200 ατόµων: 100 είναι Έλληνες, 60 είναι ξανθοί, 95 είναι γυναίκες και 40 έχουν µυωπία. Ο
ελάχιστος δυνατός αριθµός ξανθών Ελληνίδων γυναικών µε µυωπία είναι:

α)  40.
β)  60.
γ)  95.
δ) ούτε 40 ούτε 60 ούτε 95.

 

95.    Πόσα λάθη έγιναν κατά τη δακτυλογράφηση του χειρόγραφου κειµένου;

 

α)  4-7

β)  8-11

γ)   12-15

δ) __1_6-_19

96.   Πόσα τρίγωνα υπάρχουν στο διπλανό σχήµα;

α) Λιγότερα από 21.
β) 21 ή 22.
γ)  23 ή 24.
δ) Περισσότερα από 24


97.      Βάλτε τις προτάσεις (Α-ΣΤ) στη σωστή σειρά, ώστε να έχουν λογική και χρονική αλληλουχία:

ΑΈστω ότι θέλετε να επισκεφθείτε µια εταιρεία στην ηλεκτρονική διεύθυνση: www.istoselida.com.

Β.  ∆οκιµάστε το εξής: πληκτρολογήστε απλώς istoselida.

Γ.   Μην µπείτε στον κόπο να πληκτρολογήσετε στη γραµµή διευθύνσεων του περιηγητή διαδικτύου που χρησιµοποιείτε την πλήρη διεύθυνση. ∆.   Στη   γραµµή   διευθύνσεων   συµπληρώνεται   αυτόµατα   ολόκληρη   η   ονοµασία   κι   η   αντίστοιχη ηλεκτρονική σελίδα εµφανίζεται στην οθόνη σας. Ε.   Πατήστε το συνδυασµό πλήκτρων Control και Enter. ΣΤ. Γιατί να πληκτρολογείτε ολόκληρο το όνοµα ενός διαδικτυακού τόπου ενώ υπάρχει απλούστερος τρόπος;

α)    ΣΤ - Α - Γ - Β - Ε - ∆

β)     ΣΤ - Ε - ∆ - Α - Β - Γ

γ)    Α - ΣΤ - Γ - ∆ - Β - Ε

δ) _.Α_-_Β_- ∆ - Γ - ΣΤ -_Ε

 

98.      Βάλτε τις προτάσεις (Α-ΣΤ) στη σωστή σειρά, ώστε να έχουν λογική αλληλουχία:

Α.   Πώς µπορούµε όµως να καταλάβουµε ότι µια συσκευή καταναλώνει ρεύµα ενόσω είναι σβηστή;

Β.   Για να αποφευχθεί η σπατάλη, κλείνουµε τη συσκευή από το διακόπτη και όχι από το τηλεκοντρόλ.

Γ.   Πολλές οικιακές ηλεκτρικές συσκευές συνεχίζουν να καταναλώνουν ρεύµα παρ' ότι τις έχουµε κλείσει.

∆.  Αναµµένες φωτεινές ενδείξεις ή ενδείξεις ώρας υποδηλώνουν κατανάλωση ρεύµατος.

Ε.   Η σπατάλη φτάνει έτσι στο 4% της ενέργειας που θα κατανάλωναν αν λειτουργούσαν.

ΣΤ. Τέτοιες είναι η τηλεόραση, το στερεοφωνικό και άλλες όταν παραµένουν σε κατάσταση αναµονής.

α)    ∆ - ΣΤ - Γ - Ε - Β - Α

β)    Γ - ΣΤ - Ε - Α - ∆ - Β

γ)    ∆ - Γ - Β - Ε - ΣΤ - Α

_δ)._.Γ -_ΣΤ -_Β_- Ε -.Α - ∆

 

99.    Για να συνδεθεί µόνο η κουζίνα µε το δίκτυο ύδρευσης της πόλης και ταυτόχρονα το µπάνιο να
υδροδοτείται µόνο από το γεµάτο ντεπόζιτο, θα πρέπει οι διακόπτες (βάνες) Α, Β, Γ και ∆ να είναι αντίστοιχα

 

α) Α ανοικτή, Β ανοικτή, Γ κλειστή, ∆ ανοικτή.
β) Α ανοικτή, Β κλειστή, Γ ανοικτή, ∆ κλειστή.
γ)  Α κλειστή, Β ανοικτή, Γ κλειστή, ∆ ανοικτή.
_. _δ). Α .κλειστήΒ ανο ικτή, Γ .ανοικτή, .∆ κλειστή.

 

Μία από τις ενεικτικΕς ερτΗσεις εξΑσκησης ΠΟΥ ΣΑς ΔΌΘΗΚΑΝ ΣΉΜΕΡΑ ΓΙΑ ΜΕΛΈΤΗ πριν τα θέµατα εξέτασης αφορούσε:

α)    το εµβαδόν ενός ορθογωνίου.

β)    µια ξενοδοχειακή µονάδα.

γ)    τον Παρθενώνα.

δ)    κατανοµή µέσης θερµοκρασίας.

Αθήνα, 30 Νοεμβρίου 2008
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΠΤΗ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ (ΤΕΣΤ ΓΕΝΙΚΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ & ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ)
(ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1Τ/2007)
Γνωστοποιείται ότι ολοκληρώθηκε ομαλά σε 1.035 εξεταστικά κέντρα σε όλη τη χώρα η Ειδική Γραπτή Δοκιμασία (Τεστ Γενικών Γνώσεων & Δεξιοτήτων [Προκήρυξη 1Τ/2007 - ΦΕΚ 522/31.12.2007, Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ]).

Το ποσοστό συμμετοχής των υποψηφίων ανήλθε στο 58,9%. Συγκεκριμένα προσήλθαν 103.598 από τους 175.789 υποψηφίους.Greek Bulgarian Danish Dutch English Filipino Finnish French German Italian Norwegian Portuguese Romanian Russian Serbian Spanish Swedish
f t g m

Τα τελευταία νέα