Copyright 2020 - Εκπαιδευτικό Περισκόπιο

Εκπαιδευτικά Νέα απο την Βουλή

Απάντηση Σοφίας Ζαχαράκη στη Βουλή σε ερώτηση του ΣΥΡΙΖΑ για τις προσλήψεις και τους διορισμούς

5

Όσον αφορά στον προγραμματισμό μόνιμων διορισμών εκπαιδευτικών στην Πρωτοβάθμια και την Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση για το σχολικό έτος 2019-2020, σημειώνεται ότι προχωρά η διαδικασία πλήρωσης τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων (4.500) θέσεων μόνιμων εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού για τις ανάγκες των σχολικών μονάδων και δομών της Α/θμιας και Β/θμιας Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης.

 

 

Οι ανωτέρω διορισμοί προβλέπεται να γίνουν σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 53 έως 62 του Κεφαλαίου Ε΄ του Ν. 4589/2019, ενώ έχει εκδοθεί η υπ’ αριθ. 197948/Ε1/13- 12-2019 (4597 Β’) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών του άρθρου 62 παρ. 2 του ίδιου νόμου για τον καθορισμό των κενών θέσεων που πρόκειται να καλυφθούν ανά κλάδο και ειδικότητα.

 

- Σημειώνεται ότι η διαδικασία των προκηρύξεων 1ΕΑ/2019 και 2ΕΑ/2019 του ΑΣΕΠ ως προς τον διορισμό 1040 μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) στην ΕΑΕ ολοκληρώθηκε με τη δημοσίευση του ΦΕΚ 241/Γ΄/09-03-2020 διορισμού τους.

 

- Επιπλέον, έχουν εκδοθεί από το ΑΣΕΠ οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης για τις Προκηρύξεις 3ΕΑ/2019, 4ΕΑ/2019 και 5ΕΑ/2019 και έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία υποβολής ενστάσεων προκειμένου να δημοσιευτούν οι οριστικοί πίνακες κατάταξης από την αρμόδια Ανεξάρτητη Αρχή, οι οποίοι παρά τις δυσχέρειες που προκαλεί η υγειονομική κρίση του κορωνοϊού Covid 19,αναμένεται να αναρτηθούν το προσεχές χρονικό διάστημα.

 

- Σημειώνεται, επίσης, ότι ο ακριβής αριθμός αιτημάτων για παράλληλη στήριξη συνεκπαίδευση από εκπαιδευτικό στην Α/θμια Εκπαίδευση, για το σχολικό έτος 2019- 2020, είναι 7.692.

 

 

- Για το τρέχον σχολικό έτος, για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, το Υ.ΠΑΙ.Θ. προέβη σε διενέργεια προσλήψεων στις 6-9- 2019, στις 30-9-2019, στις 7-11-2019 και στις 9-12-2019. Επίσης, στις 14-10-2019, έγινε συμπληρωματική φάση προσλήψεων στη θέση ανακληθέντων των προηγουμένων φάσεων. Σε εφαρμογή των ειδικών διατάξεων του άρθρου 86 του ν. 4547/2018 (Α΄ 102) στις 26-11-2019 & 14-01-2020 εκλήθησαν οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για πρόσληψη σε συγκεκριμένες σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης οι οποίες δεν καλύφθηκαν κατά τις προηγούμενες φάσεις προσλήψεων, λόγω μη ανάληψης υπηρεσίας ή παραίτησης των προσληφθέντων.

 

- Στη συνέχεια, τα λειτουργικά κενά των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης της Επικράτειας καταχωρίστηκαν από τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και κατόπιν του προσήκοντος ελέγχου των Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Επικράτειας, το Υ.ΠΑΙ.Θ. προέβη στη διενέργεια προσλήψεων στις 28-1-2020.

 

Επισημαίνεται ότι με την ειδική πρόσκληση (με αρ.πρωτ.17916/Ε1/7-2-2020 (ΑΔΑ:ΨΤΞΤ46ΜΤΛΗ-Α4Β, ανακοινοποίηση στο ορθό στις 7 και στις 11-2-2020 πρόσκληση της Υφυπουργού ΠΑΙ.Θ.) εκλήθησαν εκ νέου οι εκπαιδευτικοί για εκδήλωση ενδιαφέροντος για πρόσληψη σε σχολικές μονάδες, στις οποίες περιλαμβάνονται και μονάδες Ειδικής Αγωγής, οι οποίες δεν καλύφθηκαν κατά τις προηγούμενες φάσεις προσλήψεων, λόγω μη ανάληψης υπηρεσίας ή παραίτησης των προσληφθέντων. Τέλος, στις 3-3-2020 το ΥΠΑΙΘ προέβη εκ νέου στη διενέργεια προσλήψεων Γενικής Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής.

 

Στη συνέχεια παρατίθεται συγκεντρωτικός πίνακας με τα στοιχεία των προσλήψεων που πραγματοποιήθηκαν μέχρι της 3-3-2020, για το Πρόγραμμα της Εξειδικευμένης Εκπαιδευτικής Υποστήριξης (Παράλληλη Στήριξη), στην Επικράτεια:

 

Σε κάθε περίπτωση επισημαίνεται ότι η διαχείριση/διάθεση του μόνιμου διδακτικού προσωπικού καθώς και των αναπληρωτών εκπαιδευτικών και ειδικότερα η τοποθέτησή τους σε συγκεκριμένη σχολική μονάδα ή/και τμήματα αυτών καθώς και το ενδεχόμενο μετακίνησής τους εμπίπτει στην αρμοδιότητα της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, τα αρμόδια όργανα της οποίας οφείλουν, κατά τη διαδικασία τοποθέτησης, να λαμβάνουν υπόψη το σύνολο των υφιστάμενων σχετικών ελλείψεων αρμοδιότητας τους και προφανώς σε περίπτωση αδυναμίας κάλυψης του συνόλου αυτών, να αξιολογούν την αναγκαιότητα / ανελαστικότητα πλήρωσης της καθεμιάς.

 

Όσον αφορά στην ενσωμάτωση των μαθητών με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στη σχολική τάξη του γενικού σχολείου και στην εξασφάλιση της προσβασιμότητας αυτών στο κοινωνικό γίγνεσθαι με αποτέλεσμα την αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού, την αντιμετώπιση της σχολικής αποτυχίας και της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου, η μονάδα Β3 υλοποιεί, μέσω των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΠΕΠ) και του Επιχειρησιακού Προγράμματος (Ε.Π.) «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020», σχετικές Πράξεις, με βασικό τίτλο: «Εξειδικευμένη Εκπαιδευτική Υποστήριξη για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες».

 

Στο πλαίσιο των Πράξεων αυτών απασχολούνται εκπαιδευτικοί, οι οποίοι συλλειτουργούν με τον εκπαιδευτικό της τάξης (παράλληλη στήριξη) και υποστηρίζουν αποκλειστικά τους μαθητές με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες έτσι ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του προγράμματος σπουδών τους. Επίσης, απασχολείται το αναγκαίο Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό (ΕΒΠ) για τους μαθητές που αδυνατούν να αυτοεξυπηρετηθούν και το αναγκαίο Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (ΕΕΠ) κλάδου ΠΕ25 – Σχολικοί Νοσηλευτές κατόπιν σχετικής γνωμάτευσης.

Greek Bulgarian Danish Dutch English Filipino Finnish French German Italian Norwegian Portuguese Romanian Russian Serbian Spanish Swedish
f t g m

Τα τελευταία νέα